Εσωτερικος υγροτοπος Ηριδανος

Αττικής
Αθηναίων
GR300460000
3,27
Unknown
2017
37°58'42''N 23°43'5''E
Εξαγωγή σε PDF
image_311.jpg

Περιγραφή

Ο Εσωτερικός υγρότοπος Ηριδανός βρίσκεται στην Κεντρική Αττική και διοικητικά υπάγεται στο Δ.Δ. Αθηναίων. Καταλαμβάνει έκταση 3 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτησης ΕΚΒΥ, 2017). Οι εισροές που δέχεται προέρχονται από τον Ηριδανό ποταμό, ο οποίος πηγάζει από τον Λυκαβηττό, περνάει κάτω από την πλατεία Συντάγματος και αναδύεται στην οδό Ερμού, μέσα στο αρχαίο νεκροταφείο του Κεραμεικού (ορατή κοίτη πλάτους 2 μ. και μήκους 50 μ.). Ο Ηριδανός, που ρέει σήμερα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, είχε εξαφανιστεί επί αιώνες, θαμμένος από επιχώσεις 8-9 μ. έως δηλαδή τη σημερινή στάθμη της οδού Ερμού. Έμεινε θαμμένος έως το 1960 και αποκαλύφτηκε με τις ανασκαφές. Μετά τον Κεραμεικό, ο ποταμός χάνεται κάτω από την οδό Πειραιώς και εκβάλλει στον Κηφισό. Το ρέμα σήμερα έχει ελάχιστη έως μηδενική παροχή. Η βλάστηση εντός της κοίτης θερίζεται εποχιακά. Κατά μήκος της κοίτης έχουν φυτευτεί πρόσφατα πλατάνια. Στις όχθες φύονται ποώδη είδη όπως Reseda alba, Erodium malacoides, Papaver rhoeas, Crepis spp. , Phagnalon rupestre, Bromus spp., Parietaria Judaica, Calendula arvensis, Asphodelus fistulosus, Sonchus asper, Piptatherum miliaceum κ.ά. Ως σοβαρότερη απειλή για τον υγρότοπο θεωρείται η ρύπανση των υδάτων λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών απορριμμάτων και άλλων στερεών αποβλήτων που επιπλέον αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και μειώνουν την αισθητική αξία του τοπίου. Το ρέμα Ηριδανός έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΥΑ 9173/1642/3.3.93, ΦΕΚ 281/Δ/23.3.93). Επίσης, η ευρύτερη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικός χώρος (ΥΑ 23087/953/15-3-1958, ΦΕΚ 88/Β/28-3-1958). Ο υγρότοπος έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Β' Προτεραιότητας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) και επιπλέον ως υδατόρεμα Β' προτεραιότητας, για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης και προστασίας (πηγές, αρχαιολογικός χώρος Κεραμικού, μετρό Μοναστηράκι) βάσει του ίδιου νόμου. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτησή του με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
9 - Κανάλια, αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Carpobrotus edulis
Asphodelus fistulosus
Erodium malacoides
Papaver rhoeas
Parietaria judaica
Phagnalon rupestre
Piptatherum miliaceum
Platanus orientalis
Reseda alba
Sonchus asper
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Πολιτιστική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

60.ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EB.Βελτίωση γνωρισμάτων αισθητικής 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και αρχαιολογικός χώρος

Πηγές

Εικόνες

image_311.jpg
image_313.jpg
image_317.jpg
image_320.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εσωτερικός υγρότοπος Ηριδανός.jpg Επιστημονική οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017