Υγροτοποι


Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Oυσιώδη γνωρίσματα της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού.

Οι υγρότοποι, όσοι δεν έχουν εντελώς υποβαθμισθεί από τον Άνθρωπο, σφύζουν από ζωή. Ιδιαίτερα θαυμαστή είναι η πληθώρα υδρόβιων πουλιών που βρίσκουν εκεί χώρους για αναπαραγωγή, φώλιασμα, τροφή και ξεκούραση. Πολλά από τα είδη είναι μεταναστευτικά και προστατεύονται άμεσα ή έμμεσα από Διεθνείς Συμβάσεις (π.χ. Ραμσάρ, Βέρνης, Ρίο) και Κοινοτικές Οδηγίες (π.χ.79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά). Eπίσης, πολλοί υγρότοποι προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία, τη Σύμβαση Ραμσάρ και περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Η προστασία και διατήρηση των ελληνικών υγροτόπων ως απειλούμενων οικοσυστημάτων, νησίδων βιοποικιλότητας και ασπίδων στην αλλαγή του κλίματος, προωθείται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεων, καθώς και στρατηγικών και πολιτικών της χώρας όπως η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας και η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας στον Τομέα Περιβάλλοντος για την περίοδο 2014-2020. 

Ο Σκοπος μας


Ο Δικτυακός Τόπος για τους Υγροτόπους της Ελλάδας σχεδιάσθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση σε έγκυρα επιστημονικά στοιχεία για τους υγροτόπους. Περιλαμβάνει απογραφικά δεδομένα, παρουσιάζει τη χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων τους, συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, με σκοπό να αποτελέσει μία σημαντική πηγή άντλησης δεδομένων για αρμόδιες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και όχημα για την ευρεία μεταφορά της γνώσης της σχετικής με τα υγροτοπικά οικοσυστήματα και τις πολύπλευρες αξίες τους για τον άνθρωπο και τη φύση. Η δημιουργία του επιχειρεί να συμβάλλει στην προσπάθεια αναχαίτισης και αντιστροφής της υποβάθμισης και απώλειας των ελληνικών υγροτόπων και της βιοποικιλότητας, μέσα από τη βελτίωση της γνώσης, την εκτίμηση των αλλαγών στα οικοσυστήματα, την παροχή συμβουλών σε κρατικές υπηρεσίες, την προώθηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα αειφορικής διαχείρισης των υγροτόπων και των λεκανών απορροής τους, την τεκμηρίωση και προώθηση πολιτικών και μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισής τους, την επίσπευση της θεσμικής προστασίας τους με εφαρμογή του νόμου 3937/2011 περί βιοποικιλότητας (άρθρα 13 και 20), αλλά και την ευαισθητοποίηση κοινού για την ανάγκη προστασίας τους.

Τυποι Υγροτοπων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των υγροτόπων σε τύπους, π.χ. ανάλογα με τη ρέουσα ή στάσιμη φύση των νερών, την αλατότητα του νερού, τη γειτνίασή τους με θάλασσα, το υπόστρωμά τους, με το αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί κλπ.

Δελτα

Δέλτα ονομάζονται οι εκτάσεις που σχηματίζονται από τα στερεά υλικά που μεταφέρουν οι ποταμοί και τα εναποθέτουν στις εκβολές τους

Περισσότερα

Ελη

Έλη είναι πολύ ρηχές υδατοσυλλογές με μόνιμη ή περιοδική κατάκλυση νερού (συνήθως περιοδική)

Περισσότερα

Λιμνες

Αντίθετα με τα έλη οι ελληνικές λίμνες ήταν πάντα τόποι αγαπητοί εξαιτίας της υψηλής οικονομικής σημασίας τους: αλιεύματα, πόσιμο και αρδευτικό νερό, ηπιότερο κλίμα.

Περισσότερα

Λιμνοθαλασσες

Λιμνοθάλασσες είναι αβαθείς παράκτιες υδατοσυλλογές που επικοινωνούν με τη θάλασσα μέσω ενός, συνήθως, διαύλου.

Περισσότερα

Πηγες

Πηγές καλούνται οι τοποθεσίες από τις οποίες συμβαίνει ελεύθερη εκροή υπόγειου νερού.

Περισσότερα

Εκβολες

Το χαμηλότερο και πιο διαπλατυσμένο τμήμα της κοίτης ενός ποταμού, εκεί όπου συμβαίνει μείξη του ποτάμιου νερού με το θαλασσινό ονομάζεται εκβολή, ή συνηθέστερα εκβολές.

Περισσότερα

Ποταμοι

Ποταμός είναι μια επιμήκης υδατοσυλλογή με τρεχούμενο νερό, το οποίο ρέει προς τα κατάντη με τη βαρύτητα.

Περισσότερα

Τεχνητες λιμνες

Οι τεχνητές λίμνες είναι η σπουδαιότερη κατηγορία τεχνητών υγροτόπων της Ελλάδος τόσο από την άποψη της έκτασης που καλύπτουν όσο και από την άποψη του αριθμού και των αξιών που έχουν αποκτήσει.

Περισσότερα