Παρακτιο Ελος Φαληρικου Δελτα

Αττικής
Πειραιώς
GR300459000
248,28
Unknown
2017
37°56'30''N 23°40'37''E
Εξαγωγή σε PDF
image_110.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Φαληρικού Δέλτα βρίσκεται στην κεντρική Αττική, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) και καταλαμβάνει έκταση 248 στρ. περίπου (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2016). Πρόκειται για έντονα τροποποιημένο οικοσύστημα, λόγω επιχωματώσεων και τεχνικών έργων με κυρίαρχη παρουσία φυτικών ειδών ανθεκτικών στις διαταραχές και ξενικών ειδών. Το Παράκτιο Έλος Φαληρικού Δέλτα εμπίπτει στις "Ζώνες προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο έως την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας" (ΦΕΚ 254/Δ/05-03/04). Το Παράκτιο Έλος Φαληρικού Δέλτα βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτησή του σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Atriplex portulacoides
Cynodon dactylon
Daucus carota
Dittrichia viscosa
Spergularia salina
Suaeda vera
Tamarix sp.
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas querquedula
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardeola ralloides
Aythya nyroca
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Cettia cetti
Charadrius dubius
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Cisticola juncidis
Corvus corax
Corvus corone cornix
Egretta garzetta
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gavia arctica
Himantopus himantopus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Larus fuscus
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Stercorarius parasiticus
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia rueppelli
Tachybaptus ruficollis
Tringa nebularia
Turdus merula
Turdus viscivorus
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
421.απόρριψη οικιστικών αποβλήτων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
603.στάδιο 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
620.Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
701.ρύπανση υδάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Ζώνες προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας

Εικόνες

image_110.jpg
image_111.jpg
image_112.jpg
image_113.jpg
image_114.jpg
image_115.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Φαληρικού Δέλτα.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017