Εκβολη Ρεματος Οινοης

Αττικής
Μαραθώνος
GR300457000
11,35
Unknown
2017
38°7'30''N 24°0'1''E
Εξαγωγή σε PDF
image_3.jpg

Περιγραφή

Η Εκβολή Ρέματος Οινόης βρίσκεται στην Ανατολική Αττική και ανήκει στον Δήμο Μαραθώνα (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Στην εκβολή καταλήγει το ρέμα Καινούργιο, το οποίο προκύπτει από διακλάδωση του Ρέματος Οινόη (ή Χάραδρου) σε δύο ρέματα. Πρόκειται για έντονα τροποποιημένο και συρρικνωμένο εκβολικό οικοσύστημα με έκταση περίπου 11 στρ. (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017). Το Ρέμα Οινόης βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Εκβολής Ρέματος Οινόης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Ophisaurus apodus
Chalcides ocellatus
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Vipera ammodytes
Elaphe situla
Mauremys rivulata
Canis aureus
Dryomys nitedula
Eptesicus serotinus
Lutra lutra
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Tadarida teniotis

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
H.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Πηγές

3η Εθνική Έκθεση εφαρμογής του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43 - Δεδομένα ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Περίοδος Αναφοράς 2007-14. Γεωργαλάς, Σ. (2014). Εκτίμηση Οικολογικής Παροχής από το Φράγμα του Μαραθώνα και Διαχείριση Διατιθέμενων Υδάτων. Μεταπτυχιακή εργασία. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του ΕΜΠ. Αθήνα. Σφήκας, Ι. (2011). Θαλάσσιες Υδροδυναμικές Διεργασίες με χρήση μαθηματικών μεθόδων και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά του Πυθμένα της Παράκτιας Ζώνης του Κόλπου του Μαραθώνα. Μεταπτυχιακή εργασία του ΔΜΠΣ "Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία & Επιστήμη" του ΕΜΠ. Αθήνα. Σενή, Α., Καψιµάλης, Β., Παυλόπουλος, Κ. (2010). Προσδιορισµός των πρόσφατων µεταβολών στην παράκτια πεδιάδα του Μαραθώνα Αττικής, µε χρήση Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Νασοπούλου, Ι. (2006). Εκτίµηση των παραµέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Οινόη ποταµού (Ν. Αττικής). Πτυχιακή Εργασία, Τµήµα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Αθήνα. Λεβέντης, Σ. (2014). Διαχρονική μετατόπιση της ακτογραμμής της παράκτιας πεδιάδας του Μαραθώνα. Πτυχιακή εργασία. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Αθήνα.

Εικόνες

image_3.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εκβολή Οινοής.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017