Εσωτερικο Ελος στις Λουτσες Μαρκοπουλου

Αττικής
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
GR300452000
63,57
Unknown
2017
37°52'4''N 23°55'22''E
Εξαγωγή σε PDF
image_11.jpg

Περιγραφή

Το Εσωτερικό Έλος στις Λούτσες Μαρκόπουλου βρίσκεται ΝΔ του οικισμού Μαρκόπουλου στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) και καταλαμβάνει έκταση 64 στρ. περίπου (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017). Πρόκειται για έντονα τροποποιημένο υγρότοπο εντός βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου). Το Εσωτερικό Έλος στις Λούτσες Μαρκόπουλου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Γ' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Εσωτερικού Έλους στις Λούτσες Μαρκόπουλου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Ss - Εποχικά υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Frankenia hirsuta
Halimione portulacoides
Juncus acutus
Nicotiana glauca
Phragmites australis
Piptatherum miliaceum
Suaeda vera
Tamarix sp.
Πανίδα
Testudo marginata
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Anthus pratensis
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Motacilla alba
Passer domesticus
Pica pica
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
410.Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
420.Απορρίψεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
440.Αποθήκευση υλικών 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
700.Ρύπανση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_11.jpg
image_12.jpg
image_13.jpg
image_14.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εσωτερικό Έλος στις Λούτσες Μαρκόπουλου.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017