Πηγες Ερασινου

Αττικής
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
GR300450000
47,01
Unknown
2017
37°54'49''N 23°57'12''E
Εξαγωγή σε PDF
image_352.jpg

Περιγραφή

Ο υγρότοπος των πηγών Ερασίνου βρίσκεται στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) στην περιοχή του Πύργου Βραώνας στον Ερασίνο ποταμό, όπου εκφορτίζεται, με κοιλαδογενείς πηγές κυμαινόμενης παροχής, ένας σχεδόν ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας της πεδιάδας των Μεσογείων. Στη θέση αυτή δημιουργείται ελώδες οικοσύστημα έκτασης περίπου 47 στρ., (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στη βλάστηση απαντούν τα είδη Nasturtium officinale, Helosciadium nodiflorum, Phragmites australis, Rumex sp. Προς τη χέρσο εμφανίζονται κυρίως νιτρόφιλα είδη όπως Bromus sterilis και Carduus pycnocephalus. Οι πηγές εφοδιάζουν τον ποταμό Ερασίνο, ο οποίος εκβάλλει τελικά στον όρμο της Βαυρώνας. Ο υγρότοπος εντάσσεται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Βραυρώνα - Παράκτια θαλάσσια ζώνη» (Ν.3937/2011 - ΦΕΚ 60/Α/31-03-11). Επιπλέον, ως «Πηγές του αρχαίου ποταμού Ερασίνου» έχουν ενταχθεί στα Μνημεία και Τοπία Υδατικού Ενδιαφέροντος Αττικής (ΦΕΚ 198/Β/95).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Y - Πηγές γλυκού νερού, οάσεις.
Τύποι Οικοτόπων
3290
Χλωρίδα
Nasturtium officinale
Helosciadium nodiflorum
Phragmites australis
Rumex sp.
Πανίδα
Testudo marginata
Emys orbicularis
Podarcis erhardii
Lacerta trilineata
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Telescopus fallax
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Alauda arvensis
Anas platyrhynchos
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea purpurea
Athene noctua
Buteo buteo
Buteo rufinus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Cettia cetti
Circus cyaneus
Circus macrourus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Emberiza cirlus
Emberiza melanocephala
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Lullula arborea
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Otus scops
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Phylloscopus collybita
Pica pica
Prunella modularis
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Εκφόρτιση υπογείων νερών
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
H.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
505.διεθνής αερολιμένας 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HC.Απώλεια διαδρόμων άγριας ζωής 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
620.Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EU.Αύξηση δυνατοτήτων για τουρισμό/αναψυχή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Βραυρώνα - Παράκτια θαλάσσια ζώνη
GR99 - Άλλα Μνημεία και Τοπία Υδατικού Ενδιαφέροντος Αττικής «Πηγές του αρχαίου ποταμού Ερασίνου»

Εικόνες

image_352.jpg
image_353.jpg
image_354.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Πηγές Ερασίνου.jpg Επιστημονική οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017