Εσωτερικο Ελος Λουτσας Βαλμας

Αττικής
Λαυρεωτικής
GR300447000
125,55
Unknown
2017
37°45'50''N 23°57'38''E
Εξαγωγή σε PDF
image_346.jpg

Περιγραφή

Το Εσωτερικό Έλος Λούτσας Βάλμας βρίσκεται στην Ανατολική Αττική μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και καταλαμβάνει έκταση 126 στρ. περίπου (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017). Πρόκειται για εποχικώς πλημμυριζόμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Το Εσωτερικό Έλος Λούτσας Βάλμας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Εσωτερικού Έλους Λούτσας Βάλμας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
4 - Εποχικά πλημμυριζόμενες αγροτικές γαίες (συμπεριλαμβανομένων των εντατικά καλλιεργούμενων ή βοσκούμενων υγρών λιβαδιών η/και των βοσκότοπων).
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Elymus sp.
Alopecurus myosuroides
Dittrichia viscosa
Anthemis arvensis
Reseda alba
Lamium amplexicaule
Eruca sativa
Sinapis alba
Galactites tomentosa
Πανίδα
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Galerida cristata
Pica pica

Αξίες & Υπηρεσίες

Εμπλουτισμός των υπογείων υδροφορέων
Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

140.Βόσκηση 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
100.Καλλιέργεια 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_346.jpg
image_347.jpg
image_348.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εσωτερικό Έλος Λούτσας Βάλμας.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017