Τεχνητη Λιμνη Πυργου Βασιλισσης

Αττικής
Ιλιού
GR300446000
76,40
Unknown
2017
38°2'39''N 23°43'11''E
Εξαγωγή σε PDF
image_278.jpg

Περιγραφή

Βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) και καταλαμβάνει συνολική έκταση 76 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Πρόκειται για δύο τεχνητές υδατοσυλλογές που ενώνονται με τάφρο, οι οποίες δημιουργήθηκαν στη θέση προϋπαρχόντων περιοδικών νερόλακων με εκσκαφή και τροφοδοτούνται από επιφανειακή απορροή και γεωτρήσεις. Στις όχθες της βόρειας υδατοσυλλογής κυριαρχεί το κοινό καλάμι Phragmites australis ενώ αξιόλογη είναι και η παρουσία του Arundo donax. Επίσης υπάρχουν αραιά Tamarix sp. Τo Arundo donax κυριαρχεί στη μικρή νησίδα εντός της βόρειας λίμνης. Νότια της κεντρικής γέφυρας κυριαρχεί το ψαθί (Typha sp). Στις όχθες της νότιας υδατοσυλλογής εμφανίζονται τα Phragmites austrralis, Arundo donax και Typha sp. Στις όχθες των υδατοσυλλογών υπάρχουν επίσης φυτεύσεις με διάφορα δενδρώδη και θαμνώδη είδη όπως Eucalyptus camaldulensis, Medicago arborea, Pinus pinea, Laurus nobilis κ.ά. Με τη ΖΟΕ Πύργου Βασιλίσσης (ΦΕΚ 20/Δ/19-01-96) οριοθετήθηκε το ""Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης"" και καθορίστηκαν οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές Α (δημόσια έκταση με χρήση οργανωμένου και ελεύθερου πρασίνου), Β (περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος) και Γ (Πάρκο Βιολογικής Γεωργίας). Βάσει του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149/9-8-2016) η διαχείριση και προστασία της λίμνης ανατέθηκε στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» (άρθρο 52, παρ. 2). Η Τεχνητή Λίμνη Πύργου Βασιλίσσης βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Επίσης, προβλέπεται και η προώθηση της θεσμικής προστασίας της ως Περιφερειακού Πάρκου. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Τεχνητής Λίμνης Πύργου Βασιλίσσης με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
2 - Λιμνούλες αστικών και γεωργικών περιοχών για αναψυχή, για άρδευση φυτών και εξασφάλιση νερού σε ζώα,καθώς και μικρές δεξαμενές (γενικά μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Nyctalus lasiopterus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya nyroca
Bubulcus ibis
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Calidris minuta
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Casmerodius albus
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Chlidonias leucopterus
Circus pygargus
Coccothraustes coccothraustes
Columba palumbus
Corvus corone cornix
Cuculus canorus
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula semitorquata
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius senator
Larus canus
Larus ridibundus
Loxia curvirostra
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Plegadis falcinellus
Porzana parva
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna ferruginea
Tringa glareola
Tringa ochropus
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

606.πάρκο ψυχαγωγίας 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EB.Βελτίωση γνωρισμάτων αισθητικής 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών
EW.Αύξηση της αξίας για την άγρια ζωή 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EU.Αύξηση δυνατοτήτων για τουρισμό/αναψυχή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Εικόνες

image_278.jpg
image_279.jpg
image_280.jpg
image_281.jpg
image_282.jpg
image_283.jpg
image_284.jpg
image_285.jpg
image_286.jpg
image_287.jpg
image_288.jpg
image_289.jpg
image_290.jpg
image_291.jpg
image_292.jpg
image_293.jpg
image_294.jpg
image_295.jpg
image_296.jpg
image_297.jpg
image_298.jpg
image_299.jpg
image_300.jpg
image_301.jpg
image_302.jpg
image_303.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Τεχνητή Λίμνη Πύργου Βασιλίσσης.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017