Παρακτιο Ελος Αγια Σωτηρα

Αττικής
Τροιζηνίας
GR300441000
131,74
Unknown
2017
37°30'16''N 23°25'37''E
Εξαγωγή σε PDF
image_94.jpg

Περιγραφή

"Το Παράκτιο Έλος Αγία Σωτήρα βρίσκεται πλησίον του οικισμού Γαλατά και ανήκει στον Δήμο Τροιζηνίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Καταλαμβάνει έκταση 132 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Ο υγρότοπος κυριαρχείται κυρίως από καλαμώνες (τύπος οικοτόπου 72Α0). Προς την ακτογραμμή αναπτύσσεται μικρή ζώνη με Tamarix sp. καθώς και συστάδες με Juncus acutus (τύπος οικοτύπου 1410). Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Αγία Σωτήρα σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Sp - Μόνιμα υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
1410
72Α0
92D0
Χλωρίδα
Arundo donax
Phragmites australis
Juncus acutus
Piptatherum miliaceum
Avena sterilis
Daucus carota
Πανίδα
Testudo marginata
Lacerta trilineata
Podarcis peloponnesiaca
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Apus apus
Ardea purpurea
Buteo buteo
Cettia cetti
Corvus corone cornix
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Garrulus glandarius
Hirundo rustica
Lanius senator
Parus major
Passer domesticus
Pica pica
Saxicola rubetra
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sylvia melanocephala
Tringa totanus
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
402.ασυνεχής αστικοποίηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_94.jpg
image_95.jpg
image_96.jpg
image_97.jpg
image_98.jpg
image_99.jpg
image_100.jpg
image_101.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Αγία Σωτήρα.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017