Παρακτιο Ελος Τομπαζη

Αττικής
Τροιζηνίας
GR300440000
34,08
Unknown
2017
37°30'12''N 23°26'20''E
Εξαγωγή σε PDF
image_116.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Τομπάζη βρίσκεται πλησίον του οικισμού Γαλατά και ανήκει στον Δήμο Τροιζηνίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Η έκταση που καταλαμβάνει ανέρχεται σε 34 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από καλαμώνες (τύπος οικοτόοπυ 72Α0) και εμφανίζονται συστάδες με Juncus spp. (τύπος οικοτόπου 1410). Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Τομπάζη σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Sp - Μόνιμα υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
1410
72Α0
Χλωρίδα
Arundo donax
Hordeum marinum
Juncus acutus
Juncus maritimus
Phragmites australis
Pistacia lentiscus
Salsola kali
Sarcocornia perennis
Spergularia salina
Suaeda vera
Tamarix sp.
Πανίδα
Testudo marginata
Lacerta trilineata
Podarcis peloponnesiaca
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Carduelis carduelis
Cettia cetti
Hirundo rustica
Parus major
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Pica pica
Streptopelia turtur
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
402.ασυνεχής αστικοποίηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
490.Άλλες δραστηριότητες αστικοποίησης, βιομηχανοποίησης και συναφείς δραστηριότητες 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_116.jpg
image_117.jpg
image_118.jpg
image_119.jpg
image_120.jpg
image_121.jpg
image_122.jpg
image_123.jpg
image_124.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Τομπάζη.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017