Εκβολη Ρεματος Γρομαν

Αττικής
Τροιζηνίας
GR300438000
17,73
Unknown
2017
37°30'28''N 23°24'45''E
Εξαγωγή σε PDF
image_304.jpg

Περιγραφή

Η Εκβολή Ρέματος Γρόμαν βρίσκεται πλησίον του οικισμού Γαλατά και ανήκει στον Δήμο Τροιζηνίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Βρίσκεται ανάμεσα στο Παράκτιο Έλος Όρμου Βίδι Τροιζηνίας και στο Παράκτιο Έλος Αγία Σωτήρα, συμπληρώνοντας τη συνέχεια που δημιουργούν τα υγροτοπικά οικοσυστήματα της παράκτιας ζώνης της Τροιζηνίας. Πρόκειται για ένα διευθετημένο ρέμα περιοδικής ροής που αναπτύσσει ενδιαφέρον εκβολικό σύστημα με καλαμώνα, μικρού πλάτους, ο οποίος εκτείνεται περίπου 300 μέτρα προς νότια και 100 μέτρα προς βόρεια. Η έκταση που καταλαμβάνει ανέρχεται σε 18 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Εκβολής Ρέματος Γρόμαν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
72A0
Χλωρίδα
Phragmites australis
Πανίδα
Podarcis peloponnesiaca
Eryx jaculus
Vipera ammodytes
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Corvus corone cornix
Falco naumanni
Galerida cristata
Parus major
Pica pica
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_304.jpg
image_305.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εκβολή Ρέματος Γρόμαν.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017