Παρακτιο Ελος Ορμου Βιδι Τροιζηνιας

Αττικής
Τροιζηνίας
GR300437000
741,17
Unknown
2017
37°30'43''N 23°23'39''E
Εξαγωγή σε PDF
image_189.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Όρμου Βύδι Τροιζηνίας ανήκει στον Δήμο Τροιζηνίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) και βρίσκεται στα δυτικά και πλησίον του Γαλατά της Τροιζηνίας. Στα δυτικά του υγροτόπου ρέει ποταμός που συγκεντρώνει τα ύδατα των ρεμάτων που κατέρχονται από την οροσειρά Αδέρες. Στα νότια ο όρμος κλείνει στο Δρεπάνι όπου βρίσκεται και η Σκάλα Δαμαλά, μια μεγάλη γλώσσα ξηράς που δημιουργεί ένα φυσικό λιμάνι. Καταλαμβάνει έκταση 741 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η παράκτια ζώνη καλύπτεται από αλόφιλες λόχμες (τύπος οικοτόπου 1420) σε μωσαϊκό με συστάδες Juncus spp. (τύπος οικοτόπου 1410). Προς τη χέρσο μεγάλο τμήμα του υγροτόπου είναι υποβαθμισμένο λόγω περιοδικής επέκτασης γεωργικών καλλιεργειών. Η περιοχή εμπίπτει στο ""Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους"" το οποίο έχει κηρυχθεί από το ΥπΠο (ΦΕΚ 849/Β/79) και περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη της Τροιζηνίας από τον Γαλατά έως τα όρια του νομού Αργολίδος (στην οποία περιλαμβάνονται ο όρμος Βυδίου, Καλλονής, Αγίας Άννας και η ακτή Δρυόπης) και σε πλάτος που ορίζεται από την παραλία έως και τις κορυφογραμμές. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Όρμου Βύδι Τροιζηνίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
Ss - Εποχικά υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
1410
1420
72Α0
Χλωρίδα
Arundo donax
Atriplex prostrata
Avena sterilis
Bromus sterilis
Convolvulus arvensis
Cyperus sp.
Juncus acutus
Juncus maritimus
Lotus cytisoides
Phragmites australis
Sarcocornia perennis
Spergularia salina
Tamarix sp.
Πανίδα
Podarcis peloponnesiaca
Eryx jaculus
Vipera ammodytes
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Apus apus
Ardea cinerea
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Corvus corone cornix
Egretta garzetta
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Lanius senator
Motacilla alba
Parus major
Passer domesticus
Pica pica
Streptopelia decaocto
Tringa glareola
Troglodytes troglodytes

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
402.ασυνεχής αστικοποίηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
H.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Τοπίο εξαιρέτου φυσικού κάλλους στην παραλιακή ζώνη της Τροιζηνίας από τον Γαλατά έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος

Εικόνες

image_189.jpg
image_190.jpg
image_191.jpg
image_192.jpg
image_193.jpg
image_194.jpg
image_195.jpg
image_196.jpg
image_197.jpg
image_198.jpg
image_199.jpg
image_200.jpg
image_201.jpg
image_202.jpg
image_203.jpg
image_204.jpg
image_205.jpg
image_206.jpg
image_207.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Όρμου Βίδι Τροιζηνίας.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017