Λιμνοθαλασσα Αλυκης Πορου (πλησιον Γαλατα)

Αττικής
Πόρου
GR300436000
29,31
Unknown
2017
37°29'2''N 23°28'34''E
Εξαγωγή σε PDF
image_52.jpg

Περιγραφή

Η Λιμνοθάλασσα Αλυκής Πόρου βρίσκεται βόρεια του όρμου Αρτέμιδος, 2,5 χλμ. νοτιοανατολικά από τον οικισμό του Γαλατά απέναντι από το νησί του Πόρου. Διοιηκητικά ανήκει στον Δήμο Πόρου και καταλαμβάνει έκταση 29 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στις όχθες της λιμνοθάλασσας εντοπίζονται συστάδες με Phragmites australis (τύπος οικοτόπου 72A0). Μικρές ζώνες αλοφυτικής βλάστησης (τύποι οικοτόπων 1410 και 1420) εντοπίζονται στις αμμώδεις νησίδες στα βόρεια και νότια της λιμνοθάλασσας, αλλά είναι ιδιαίτερα συρρικνωμένες λόγω των ανθρώπινων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Λιμνοθάλασσας Αλυκής Πόρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
J - Υφάλμυρες έως αλμυρές λιμνοθάλασσες με μία ή περισσότερες,σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα.
Τύποι Οικοτόπων
72A0
1410
1420
Χλωρίδα
Halimione portulacoides
Heliotropium curassavicum
Juncus maritimus
Limonium virgatum
Phragmites australis
Pistacia lentiscus
Sarcocornia perennis
Suaeda maritima
Tamarix sp.
Πανίδα
Testudo marginata
Lacerta trilineata
Podarcis peloponnesiaca
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Ardea cinerea
Egretta garzetta
Motacilla alba
Parus major
Streptopelia decaocto
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

100.Καλλιέργεια 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
140.Βόσκηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
H.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_52.jpg
image_53.jpg
image_54.jpg
image_55.jpg
image_56.jpg
image_57.jpg
image_58.jpg
image_59.jpg
image_60.jpg
image_61.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Λιμνοθάλασσα Αλυκής Πόρου (πλησίον Γαλατά).jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017