Παρακτιο Ελος Μακρυ Αμμου

Αττικής
Ελευσίνας
GR300434000
18,56
Unknown
2017
38°2'36''N 23°31'14''E
Εξαγωγή σε PDF
image_149.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Μακρύ Άμμου βρίσκεται στη Δυτική Αττική, στον Δήμο Ελευσίνας. Πρόκειται για αρκετά υποβαθμισμένο υγρότοπο σε βιομηχανική περιοχή και καταλαμβάνει έκταση περίπου 19 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η παρουσία αλονιτρόφιλων ειδών όπως Sarcocornia perennis, Limonium narbonense, Halimione portulacoides είναι περιορισμένη ενώ έντονη είναι η παρουσία φυτικών ειδών ανθεκτικών σε διαταραχές. Στις όχθες του ρέματος φύονται συστάδες από Phragmites australis. Το Παράκτιο Έλος Μακρύ Άμμου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Μακρύ Άμμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Dittrichia viscosa
Halimione portulacoides
Phragmites australis
Piptatherum miliaceum
Sarcocornia perennis
Πανίδα
Testudo marginata
Lacerta trilineata
Ablepharus kitaibelii
Cyrtodactylus kotschyi
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

410.Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
421.απόρριψη οικιστικών αποβλήτων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
423.απόρριψη αδρανών υλικών 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PCA.Χημική ρύπανση ως ατύχημα/μεμονωμένο γεγονός 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
701.ρύπανση υδάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_149.jpg
image_150.jpg
image_151.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Μακρύ Άμμου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017