Παρακτιο Ελος Εκβολης Ελευσινας

Αττικής
Ελευσίνας
GR300433000
234,87
Unknown
2017
38°2'32''N 23°33'22''E
Εξαγωγή σε PDF
image_215.jpg

Περιγραφή

"Το Παράκτιο Έλος Εκβολής Ελευσίνας βρίσκεται στην Δυτική Αττική, στα όρια του Δήμου Ελευσίνας. Πρόκειται για αρκετά υποβαθμισμένο υγρότοπο εντός λιμενικής ζώνης και καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 235 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στην κοίτη του ρέματος, από το ύψος της εθνικής οδού έως και την ακτή, φύονται πυκνοί καλαμώνες με Phragmites australis. Το Παράκτιο Έλος Εκβολής Ελευσίνας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Εκβολής Ελευσίνας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
Ss - Εποχικά υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
72Α0
Χλωρίδα
Arundo donax
Daucus carota
Juncus acutus
Nicotiana glauca
Phragmites australis
Piptatherum miliaceum
Tamarix sp.
Typha sp.
Πανίδα
Aphanius fasciatus
Testudo marginata
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Elaphe situla
Cyrtodactylus kotschyi
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Fulica atra

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
410.Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
421.απόρριψη οικιστικών αποβλήτων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
423.απόρριψη αδρανών υλικών 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
490.Άλλες δραστηριότητες αστικοποίησης, βιομηχανοποίησης και συναφείς δραστηριότητες 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
506.τοπικός αερολιμένας, ελικοδρόμιο 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HC.Απώλεια διαδρόμων άγριας ζωής 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
701.ρύπανση υδάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_215.jpg
image_216.jpg
image_217.jpg
image_218.jpg
image_219.jpg
image_220.jpg
image_221.jpg
image_222.jpg
image_223.jpg
image_224.jpg
image_225.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Εκβολής Ελευσίνας.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017