Εκβολη Ρεματος Πικροδαφνης

Αττικής
Aλίμου
GR300432000
14,65
Unknown
2017
37°55'1''N 23°41'58''E
Εξαγωγή σε PDF
image_6.jpg

Περιγραφή

Η Εκβολή του Ρέματος Πικροδάφνης βρίσκεται στα όρια των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, στην κεντρική Αττική και έχει συνολική έκταση περίπου 15 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Το ρέμα της Πικροδάφνης, συνολικού μήκους 9,3 χλμ., πηγάζει από τους δυτικούς πρόποδες του Υμηττού και εκβάλλει στον Σαρωνικό κόλπο. Το ρέμα στο σύνολό του είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 281Δ/23-03-1993) και το εκβολικό οικοσύστημα αναπτύσσεται στην παραλιακή ζώνη Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο έως την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 254/Δ/05-03/04). Το Ρέμα Πικροδάφνης βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Εκβολής Ρέματος Πικροδάφνης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Arundo donax
Chenopodium album
Cynodon dactylon
Ecballium elaterium
Ficus carica
Nasturtium officinale
Nerium oleander
Populus alba
Xanthium strumarium
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Aythya ferina
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cettia cetti
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Corvus corax
Corvus corone cornix
Egretta garzetta
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Fulica atra
Gallinula chloropus
Hippolais pallida
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Larus fuscus
Larus minutus
Larus ridibundus
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla citreola
Motacilla flava
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Otus scops
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Plegadis falcinellus
Porzana parva
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Riparia riparia
Serinus serinus
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops
Vanellus spinosus

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
421.απόρριψη οικιστικών αποβλήτων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
422.απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PCC.Χρόνια χημική ρύπανση 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
504.λιμένας 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
620.Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
701.ρύπανση υδάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
L.ΜΕΙΩΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
941.πλημμύρα 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
ER.Βελτίωση της ικανότητας ρύθμισης απορροών 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Ζώνες προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας

Πηγές

3η Εθνική Έκθεση εφαρμογής του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43 - Δεδομένα ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Περίοδος Αναφοράς 2007-14. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 2017. Απογραφή ορνιθοπανίδας στους υγροτόπους της Αττικής. Δημητρίου Η. (2012). Αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης του ρέματος Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του. (Τεχνική Έκθεση). Ανάβυσσος: ΙΘΒΠ και ΕΥ / ΕΛΚΕΘΕ. Σκριμιζέα, Ε., Παπακωνσταντίνου, Δ. & Σιόλας, Ά. (2013). Μεθοδολογία ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης. Μελέτη περίπτωσης: Τμήμα της παράκτιας ζώνης της ΝΔ Αττικής. 1ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6. Σέρεσλη, Α. (2014). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ –Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ. Μεταπτυχιακή διατριβή – ΔΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ". ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Αθήνα.

Εικόνες

image_6.jpg
image_7.jpg
image_8.jpg
image_9.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εκβολή Ρέματος Πικροδάφνης.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017