Παρακτιο Ελος Λουτρων Αλιμου

Αττικής
Aλίμου
GR300431000
9,37
Unknown
2017
37°54'1''N 23°42'58''E
Εξαγωγή σε PDF
image_208.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Λουτρών Αλίμου βρίσκεται στα όρια των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού – Αργυρούπολης στην κεντρική Αττική και έχει συνολική έκταση περίπου 9 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Περιλαμβάνει το εκβολικό σύστημα του Αλίμου και τμήμα της παραλιακής ζώνης προς τα ανατολικά. Ο υγρότοπος είναι υποβαθμισμένος και υπάρχει έντονη παρουσία νιτρόφιλων και ξενικών ειδών. Η περιοχή εμπίπτει στη Ζώνη προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο έως την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας (ΦΕΚ 254/Δ/05-03/04). Το Παράκτιο Έλος Λουτρών Αλίμου, βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Λουτρών Αλίμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Arundo donax
Cakile maritima
Chenopodium sp.
Echinophora spinosa
Portulaca oleracea
Ricinus communis
Tamarix sp.
Vitex agnus-castus
Xanthium strumarium
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis

Αξίες & Υπηρεσίες

Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
620.Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Ζώνες προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας

Εικόνες

image_208.jpg
image_209.jpg
image_210.jpg
image_211.jpg
image_212.jpg
image_213.jpg
image_214.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Λουτρών Αλίμου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017