Λιμνη Βουλιαγμενης

Αττικής
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
GR300430000
21,10
Unknown
2017
37°48'26''N 23°47'8''E
Εξαγωγή σε PDF
image_327.jpg

Περιγραφή

Η Λίμνη Βουλιαγμένη βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του Νομού Αττικής και ανήκει στον Δήμο Βούλας- Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Δημιουργήθηκε πριν από περίπου 2000 έτη μετά την κατάρρευση ενός μεγάλου σπηλαίου. Η επιφάνειά της έχει έκταση περίπου 21 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η Βουλιαγμένη είναι καρστική παράκτια υφάλμυρη λίμνη με λιμνοθαλασσιακό χαράκτηρα η οποία τροφοδοτείται από υπόγειες πηγές. Ο υφάλμυρος χαρακτήρας των νερών προέρχεται κυρίως από τη μύξη του θαλασσινού νερού που διηθείται από το ασβεστολιθικό τοίχωμα που απομονώνει τη λίμνη από την θάλασσα και την εισροή του γλυκού νερού. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 καταγράφηκε ένα νέο ενδημικό είδος το Paranemonia vouliagmeniensis, μια θαλάσσια ανεμώνη μικρών διαστάσεων το οποίο πλέον έχει χαρακτηριστεί ως κινδυνεύων είδος σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN καθώς ο πληθυσμός του έχει περιοριστεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του αρχικού. Η Λίμνη Βουλιαγμένης συγκαταλέγεται στις αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές της Ελλάδας από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων. Η λίμνη αποτελεί τμήμα ευρύτερης περιοχής που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (GR3000006 “Υμηττός-Αισθητικό Δάσος Καισαριανής-Λίμνη Βουλιαγμένη”) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το έτος 2003 χαρακτηρίσθηκε ως ""Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης"" και καθορίστηκαν ζώνες προστασίας (ΦΕΚ 51/Δ/4-2-2003). Επίσης, στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας καθορίσθηκαν, το έτος 2004, ζώνες προστασίας, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης (ΦΕΚ 254/Δ/5-3-2004). Η λίμνη περιλαμβάνεται επίσης στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βουλιαγμένης (Φ.Ε.Κ. 1129/Δ/24-12-1997). Η Λίμνη Βουλιαγμένης βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Λίμνης Βουλιαγμένης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
J - Υφάλμυρες έως αλμυρές λιμνοθάλασσες με μία ή περισσότερες,σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα.
Zk(a) - Καρστικά και άλλα υπόγεια υδρολογικά συστήματα, θαλάσσια/παράκτια.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Vipera ammodytes
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Alcedo atthis
Alectoris chukar
Columba livia
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Monticola solitarius
Parus major
Passer domesticus
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Εκφόρτιση υπογείων νερών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Υδρευτική / Αρδευτική / Υδροηλεκτρική
Βιολογική
Πολιτιστική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AN.Αύξηση θορύβου 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
F.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Υμηττός - Αισθητικό Δάσος Καισαριανής Αττικής - Λίμνη Βουλιαγμένης
GR06 - Διατηρητέο μνημείο της φύσης Λίμνη Βουλιαγμένη

Εικόνες

image_327.jpg
image_355.jpg
image_356.jpg
image_357.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Λίμνη Βουλιαγμένης.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017