Παρακτιο Ελος Λουμπαρδας

Αττικής
Κρωπίας
GR300429000
56,26
Unknown
2017
37°49'4''N 23°50'7''E
Εξαγωγή σε PDF
image_161.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Λουμπάρδας βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, στον Δήμο Κρωπίας και έχει έκταση περίπου 56 στρ. (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017). Πρόκειται για έντονα τροποποιημένο υγρότοπο. Η κοίτη του ρέματος που εκβάλλει στον όρμο Λουμπάρδας είναι εγκιβωτισμένη και η φυσική βλάστηση είναι ιδιαιτέρως υποβαθμισμένη και περιορισμένη (<10% ανέγγιχτη). Το Παράκτιο Έλος Λουμπάρδας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Λουμπάρδας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20). Σημειώνεται ότι κρίνεται αναγκαία μελέτη αποκατάστασης του υγροτόπου πριν την οριοθέτηση.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Arundo donax
Atriplex halimus
Piptatherum miliaceum
Pistacia lentiscus
Πανίδα
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_161.jpg
image_163.jpg
image_164.jpg
image_165.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Λουμπάρδας.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017