Παρακτιο Ελος Πευκου Λαγονησιου

Αττικής
Σαρωνικού
GR300428000
30,61
Unknown
2017
37°46'33''N 23°53'52''E
Εξαγωγή σε PDF
image_136.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Πεύκου Λαγονησίου βρίσκεται στην νοτιοανατολική Αττική στον Δήμο Σαρωνικού και καταλαμβάνει έκταση περίπου 31 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η βλάστηση είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. Αναπτύσσονται πολλά νιτρόφιλα είδη ανθεκτικά στις διαταραχές και μόνο αποσπασματικά σε κηλίδες εμφανίζεται βλάστηση αλοφυτικών λοχμών με Sarcocornia perennis (τύπος οικοτόπου 1420). Το Παράκτιο Έλος Πεύκου Λαγονησίου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Πεύκου Λαγονησίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
G - Διαπαλιρροϊκά ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα πεδία.
E - Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες (περιλαμβάνει αμμοθηνικά συστήματα και υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών)
Τύποι Οικοτόπων
1420
Χλωρίδα
Arthrocnemum macrostachyum
Halimione portulacoides
Juncus maritimus
Sarcocornia perennis
Sinapis alba
Suaeda vera
Πανίδα
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Apus apus
Cettia cetti
Egretta garzetta
Hirundo rustica
Passer domesticus

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_136.jpg
image_137.jpg
image_138.jpg
image_139.jpg
image_140.jpg
image_141.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Πεύκου Λαγονησίου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017