Παρακτιο Ελος Αγιου Νικολαου

Αττικής
Σαρωνικού
GR300426000
68,79
Marine/Costal
2017
37°43'5''N 23°55'23''E
Εξαγωγή σε PDF
image_15.jpg

Περιγραφή

"Ο παράκτιος υγρότοπος του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην νοτιοανατολική Αττική στον Δήμο Σαρωνικού και καταλαμβάνει περίπου έκταση 69 στρ., (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στην αμμώδη νησίδα υπάρχουν υπολείμματα αμμοθινικής βλάστησης με Elytrigia juncea και στο ΒΑ άκρο της αναπτύσσεται αλοφυτική βλάστηση μικρής έκτασης (τύπος οικοτόπου 1420). Η χερσόνησος του Αγίου Νικολάου και ειδικότερα ο λόφος, όπου ευρίσκεται το ομώνυμο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, καθώς και η στενή παραλιακή ζώνη έως τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, χαρακτηρίζεται ως ζώνη Β1 Απολύτου Προστασίας Τοπίων-Αρχαιολογικών Χώρων, (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14-12-1995, ΦΕΚ 1070/Β/29-12-1995). Το Παράκτιο Έλος Αγίου Νικολάου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
G - Διαπαλιρροϊκά ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα πεδία.
E - Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες (περιλαμβάνει αμμοθηνικά συστήματα και υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών)
Τύποι Οικοτόπων
1420
Χλωρίδα
Halimione portulacoides
Juncus maritimus
Pistacia lentiscus
Quercus coccifera
Sarcocornia perennis
Πανίδα
Testudo hermanni
Lacerta trilineata
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Ardeola ralloides
Lanius senator
Parus major
Passer domesticus
Pica pica
Streptopelia decaocto
Tringa glareola

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Χερσόνησος του Αγίου Νικολάου χαραχτηρίζεται ως ζώνη Β1 Απολύτου Προστασίας Τοπίων- Αρχαιολογικών Χώρων

Εικόνες

image_15.jpg
image_16.jpg
image_17.jpg
image_18.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Αγίου Νικολάου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017