Παρακτιο Ελος Τεως Αλυκων Αναβυσσου

Αττικής
Σαρωνικού
GR300425000
586,28
Marine/Costal
2017
37°43'36''N 23°56'16''E
Εξαγωγή σε PDF
image_125.jpg

Περιγραφή

"Το Παράκτιο Έλος Αλυκών Αναβύσσου βρίσκεται στη νοτιοανατολική Αττική, στον Δήμο Σαρωνικού και καταλαμβάνει έκταση περίπου 586 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Λειτουργεί ως φυσική λεκάνη υποδοχής όμβριων υδάτων και πλημμυρίζει εποχικά ή εφήμερα. Η βλάστηση είναι υποβαθμισμένη και κατακερματισμένη. Σε μεγάλο τμήμα του υγροτόπου υπάρχουν επιχωματώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη κάλυψη από είδη ανθεκτικά στις διαταραχές. Προς τη χέρσο φύονται φρυγανικά (Cistus monspeliensis, Thymbra capitata, Sarcopoterium spinosum) και θαμνώδη είδη (Pistacia lentiscus, Vitex agnus-castus κ.ά.). Κατά θέσεις εμφανίζονται λόχμες που κυριαρχούνται από το είδος Juncus subulatus (τύπος οικοτόπου 1410). Η λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου χωρίζει τον υγρότοπο από την παραλιακή ζώνη. Το Παράκτιο Έλος Αλυκών Αναβύσσου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Ss - Εποχικά υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
1410
Χλωρίδα
Centaurium tenuiflorum
Cistus monspeliensis
Dittrichia viscosa
Juncus subulatus
Piptatherum miliaceum
Pistacia lentiscus
Sarcopoterium spinosum
Tamarix sp.
Thymbra capitata
Vitex agnus-castus
Πανίδα
Testudo hermanni
Lacerta trilineata
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Alcedo atthis
Ardea purpurea
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Charadrius dubius
Corvus corone cornix
Egretta garzetta
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Himantopus himantopus
Larus melanocephalus
Miliaria calandra
Motacilla alba
Oenanthe oenanthe
Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Pica pica
Plegadis falcinellus
Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Tringa glareola
Tringa nebularia
Turdus philomelos
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
420.Απορρίψεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
623.μηχανοκίνητα οχήματα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
VS.Αλλαγή στη δομή της βλάστησης 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_125.jpg
image_126.jpg
image_127.jpg
image_128.jpg
image_129.jpg
image_130.jpg
image_131.jpg
image_132.jpg
image_133.jpg
image_134.jpg
image_135.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Αλυκών Αναβύσσου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017