Παρακτιο Ελος Λεγραινων

Αττικής
Λαυρεωτικής
GR300424000
132,00
Marine/Costal
2017
37°39'40''N 23°59'41''E
Εξαγωγή σε PDF
image_173.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Λεγραινών βρίσκεται στον Δήμο Λαυρεωτικής, στον Όρμο των Λεγραινών, και έχει έκταση περίπου 132 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στην παράκτια ζώνη αναπτύσσονται υποτυπώδεις κινούμενες θίνες (τύπος οικοτόπου 2110) με χαρακτηριστικό είδος το Elytrigia juncea. Πιο εσωτερικά, οι θίνες αντικαθίστανται από μία ζώνη με θάμνους Pistacia lentiscus, στα διάκενα της οποίας αναπτύσσονται πολυετή αλοφυτικά είδη όπως τα Arthrocnemum macrostachyum, Sarcocornia perennis και Suaeda vera (τύπος οικοτόπου 1420). Κατά μήκος της λεωφόρου έχουν γίνει γραμμικές φυτεύσεις καλλωπιστικών ειδών. Η υγροτοπική βλάστηση στο τμήμα του υγροτόπου πάνω από τον δρόμο έχει εκχερσωθεί αλλά η αποκατάσταση κρίνεται εφικτή. Η περιοχή εμπίπτει στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR3000005 (Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παραθαλάσσια ζώνη), και στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά με κωδικό GR127 (Χερσόνησος Λαυρεωτικής και νησίδα Πάτροκλος). Το Παράκτιο Έλος Λεγραινών βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
E - Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες (περιλαμβάνει αμμοθηνικά συστήματα και υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών)
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
Τύποι Οικοτόπων
1420
2110
Χλωρίδα
Arthrocnemum macrostachyum
Cakile maritima
Mesembryanthemum nodiflorum
Salsola kali
Sarcocornia perennis
Suaeda vera
Πανίδα
Testudo hermanni
Lacerta trilineata
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Charadrius dubius
Galerida cristata
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

140.Βόσκηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
402.ασυνεχής αστικοποίηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη

Εικόνες

image_173.jpg
image_174.jpg
image_175.jpg
image_176.jpg
image_177.jpg
image_178.jpg
image_179.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Λεγραινών.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017