Παρακτιο Ελος Επιχωματωσεων Λαυριου

Αττικής
Λαυρεωτικής
GR300423000
103,32
Unknown
2017
37°43'17''N 24°3'21''E
Εξαγωγή σε PDF
image_180.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Επιχωματώσεων Λαυρίου βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Αττική στον Δήμο Λαυρεωτικής και έχει έκταση περίπου 123 στρ. Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Πρόκειται για έντονα τροποποιημένο υγρότοπο (η περιοχή κατά το παρελθόν έχει ανασκαφεί και επιχωματωθεί) με έντονη παρουσία νιτρόφιλων ειδών ανθεκτικών στις διαταραχές αλλά και ξενικών ειδών. Υπάρχουν μικροί θύλακες με Juncus acutus. Η παραλιακή λεωφόρος αποκόπτει το έλος από την ακτή. Τμήμα του υγροτόπου εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (GR3000005 Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη). Το Παράκτιο Έλος Επιχωματώσεων Λαυρίου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Επιχωματώσεων Λαυρίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Ss - Εποχικά υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
1410
Χλωρίδα
Halimione portulacoides
Juncus acutus
Phragmites australis
Suaeda vera
Tamarix sp.
Nicotiana glauca
Piptatherum miliaceum
Frankenia hirsuta
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Cyrtodactylus kotschyi
Tadarida teniotis
Pipistrellus kuhlii
Nyctalus leisleri
Galerida cristata

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

330.Ορυχεία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
440.Αποθήκευση υλικών 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
600.Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
700.Ρύπανση 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη

Εικόνες

image_180.jpg
image_181.jpg
image_182.jpg
image_183.jpg
image_184.jpg
image_185.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Επιχωματώσεων Λαυρίου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017