Παρακτιο Ελος Λιμανακι Θορικου

Αττικής
Λαυρεωτικής
GR300422000
61,71
Unknown
2017
37°43'57''N 24°3'12''E
Εξαγωγή σε PDF
image_166.jpg

Περιγραφή

Πρόκειται για υγρότοπο της νοτιοανατολικής Αττικής του Δήμου Λαυρεωτικής με έκταση περίπου 62 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η βλάστηση αποτελείται από λόχμες με Tamarix (τύπος οικοτόπου 92D0) και καλαμώνες με Phragmites australis (τύπος οικοτόπου 72Α0). Τοπικά αναπτύσσονται μικρές εκτάσεις με το πολυετές αλόφυτο Sarcocornia perennis. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία νιτρόφιλων -ανθρωπόφιλων ειδών λόγω επιχωματώσεων καθώς και λόγω επέκτασης γεωργικών καλλιεργειών στο βόρειο όριο του υγροτόπου. Τμήμα του έλους εντάσσεται στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR3000005 Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη. Μικρή έκταση του υγροτόπου ανήκει επίσης στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Σουνίου (ΠΔ 182/1974 - ΦΕΚ 80/Α/1974), ενώ θεωρείται ""Ειδικά προστατευόμενη περιοχή"" (του ΕΔ Σουνίου) βάσει της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Το Παράκτιο Έλος Λιμανάκι Θορικού βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Λιμανάκι Θορικού σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
1420
72Α0
92D0
Χλωρίδα
Arundo donax
Daucus carota
Dittrichia viscosa
Glaucium flavum
Halimione portulacoides
Limonium sinuatum
Phragmites australis
Pistacia lentiscus
Sarcocornia perennis
Tamarix sp.
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Cyrtodactylus kotschyi
Tadarida teniotis
Pipistrellus kuhlii
Nyctalus leisleri
Hirundo rustica
Sylvia melanocephala

Αξίες & Υπηρεσίες

Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
210.Επαγγελματική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη
IN04 - Ειδικά προστατευόμενη περιοχή (Σύμβαση της Βαρκελώνης) Εθνικός Δρυμός Σουνίου
GR11 - Εθνικός Δρυμός (Περιφερειακή ζώνη) Σούνιο

Εικόνες

image_166.jpg
image_167.jpg
image_168.jpg
image_169.jpg
image_170.jpg
image_171.jpg
image_172.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Λιμανάκι Θορικού.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017