Εκβολη Ρεματος Κερατεας

Αττικής
Λαυρεωτικής
GR300421000
12,89
Marine/Costal
2017
37°44'6''N 24°3'23''E
Εξαγωγή σε PDF
image_25.jpg

Περιγραφή

Η Εκβολή Ρέματος Κερατέας βρίσκεται στη νοτιοανατολική Αττική στα όρια του Δήμου Λαυρεωτικής (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Πρόκειται για μικρή εκβολή έκτασης περίπου 13 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το Παράκτιο Έλος Λιμανάκι Θωρικού. Στο παρελθόν οι δύο παράκτιοι υγρότοποι αποτελούσαν ενιαίο οικοσύστημα σήμερα στη νότια πλευρά της εκβολής η φυσική βλάστηση έχει περιοριστεί λόγω τον κατοικιών που έχουν ανεγερθεί. Στις όχθες φύονται καλαμώνες με Phragmites australis και λόχμες με Tamarix. Παραπλεύρως τον οχθών εντοπίζονται πολλά ανθρωπόφιλα-νιτρόφιλα είδη.Το Ρέμα Κερατέας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
72A0
92D0
Χλωρίδα
Cakile maritima
Daucus carota
Echinophora spinosa
Frankenia hirsuta
Halimione portulacoides
Juncus acutus
Lactuca serriola
Limonium sinuatum
Phragmites australis
Sarcocornia perennis
Suaeda vera
Tamarix sp.
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Cyrtodactylus kotschyi
Tadarida teniotis
Pipistrellus kuhlii
Nyctalus leisleri

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
402.ασυνεχής αστικοποίηση 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
701.ρύπανση υδάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_25.jpg
image_26.jpg
image_27.jpg
image_28.jpg
image_29.jpg
image_30.jpg
image_31.jpg
image_32.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εκβολή Ρέματος Κερατέας.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017