Παρακτιο Ελος Μυχου Αυλακιου

Αττικής
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
GR300420000
21,95
Unknown
2017
37°52'6''N 24°2'6''E
Εξαγωγή σε PDF
image_142.jpg

Περιγραφή

Πρόκειται για παράκτιο έλος που σχηματίζεται στον μυχό Αυλακίου. Ανήκει στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας και καταλαμβάνει έκταση περίπου 22 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η υγροτοπική βλάστηση της περιοχής είναι περιορισμένη και κατακερματισμένη λόγω κατασκευής τουριστικών υποδομών. Σε μικρή έκταση και τοπικά εμφανίζονται αλόφιλες λόχμες (τύπος οικοτόπου 1420) με Sarcocornia perennis και Juncus maritimus και καλαμώνες με Phragmites australis (τύπος οικοτόπους 72Α0). Στις παρυφές του λόφου, νότια του μυχού, εντοπίζονται λόχμες με Tamarix sp. (τύπος οικοτόπου 92D0). Το Παράκτιο Έλος Μυχού Αυλακίου βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση του Παράκτιου Έλους Μυχού Αυλακίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
G - Διαπαλιρροϊκά ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα πεδία.
Τύποι Οικοτόπων
1410
1420
72Α0
92D0
Χλωρίδα
Halimione portulacoides
Juncus acutus
Juncus maritimus
Limonium virgatum
Phragmites australis
Sarcocornia perennis
Tamarix sp.
Πανίδα
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe situla
Tursiops truncatus
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anthus pratensis
Ardea cinerea
Ardeola ralloides
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cettia cetti
Charadrius dubius
Cygnus olor
Egretta garzetta
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Larus ridibundus
Merops apiaster
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Otus scops
Parus major
Passer domesticus
Phalacrocorax aristotelis
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Pica pica
Streptopelia decaocto
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Turdus merula

Αξίες & Υπηρεσίες

Στεροποίηση ακτογραμμής
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
600.Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_142.jpg
image_143.jpg
image_144.jpg
image_145.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Μύχου Αυλακίου.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017