Παρακτιο Ελος Βραυρωνας

Αττικής
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
GR300419000
540,61
Marine/Costal
2017
37°55'35''N 24°0'26''E
Εξαγωγή σε PDF
image_226.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Βραυρώνας βρίσκεται στην Ανατολική Αττική και ανήκει στον Δήμο Μαρκόπουλο - Μεσογαίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Καταλαμβάνει έκταση περίπου 540 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Ο υγρότοπος κατακλύζεται από την υπερχείλιση του ποταμού Ερασίνου, μετά από έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχές και από τη θάλασσα. Συνιστά ένα μωσαϊκό από αλμυρά έλη, καλαμώνες, ταμαρικώνες και λασπώδεις εκτάσεις. Η βλάστηση της περιοχής κυριαρχείται από εκτεταμένες πυκνές λόχμες με Tamarix spp. (τύπος οικοτόπου 92D0). Προς την εκβολή αναπτύσσονται σε μίξη με καλαμώνες (Phragmites australis). Στις όχθες και στην κοίτη του Ερασίνου ποταμού αναπτύσσονται πολλά υδρόφιλα είδη όπως Phragmites australis, Juncus spp. Nasturtium officinale, Berula erecta κ.α. Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται αλοφυτικά λιβάδια με Juncus maritimus (τύπος οικοτόπου 1410) σε μωσαϊκά με αλόφιλες λόχμες με Sarcocornia perennis (τύπος οικοτόπου 1420). Ο υγρότοπος αποτελεί περιοχή του δικτύου Natura 2000 (GR3000004 «Βραυρώνα – Παράκτια θαλάσσια Ζώνη») σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ισχύουν οι Χρήσεις Γης & Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Ευρύτερης περιοχής Μεσογείων του Φ.Ε.Κ. 199/Δ/6-3-2003. Λόγω του ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής, στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχουν ζώνες πλήρους απαγόρευσης δόμησης (ΦΕΚ 198Β/21.3.95). Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης θεσπίζονται στον αρχαιολογικό χώρο Βραυρώνας Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 718Δ/27.12.1979). Τμήμα της Βραυρώνας έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) (ΦΕΚ 456, 24/4/1985). Το Παράκτιο Έλος Βραυρώνας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
W - Έλη με Θάμνους / έλη γλυκού νερού στα οποία κυριαρχεί θαμνώδης βλάστηση.Ο πυθμένας αποτελείται από ανόργανα υλικά.
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
G - Διαπαλιρροϊκά ιλυώδη, αμμώδη και αλατούχα πεδία.
M - Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή όλο το έτος (περιλαμβάνει καταρράχτες).
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
1410
1420
72Α0
92D0
Χλωρίδα
Bromus tectorum
Calystegia sepium
Convolvulus arvensis
Hordeum marinum
Juncus acutus
Juncus maritimus
Nasturtium officinale
Phragmites australis
Puccinellia festuciformis
Sarcocornia perennis
Tamarix sp.
Typha sp.
Πανίδα
Bufo viridis
Testudo marginata
Ophisaurus apodus
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe situla
Canis aureus
Eptesicus serotinus
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Asio otus
Athene noctua
Botaurus stellaris
Buteo buteo
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Casmerodius albus
Cettia cetti
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Coccothraustes coccothraustes
Columba livia
Corvus corax
Corvus corone cornix
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cygnus olor
Egretta garzetta
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula semitorquata
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinago media
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Haematopus ostralegus
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hippolais icterina
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rupestris
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Larus audouinii
Larus cachinnans
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Lymnocryptes minimus
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla citreola
Motacilla flava
Muscicapa striata
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Pandion haliaetus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Pernis apivorus
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών
Αλιευτική
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

040.Αποκατάσταση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
E.ΒΕΛΤΙΩΣΗ 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών
110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
623.μηχανοκίνητα οχήματα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
VS.Αλλαγή στη δομή της βλάστησης 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Βραυρώνα - Παράκτια θαλάσσια ζώνη

Εικόνες

image_226.jpg
image_227.jpg
image_228.jpg
image_229.jpg
image_230.jpg
image_231.jpg
image_232.jpg
image_233.jpg
image_234.jpg
image_235.jpg
image_236.jpg
image_237.jpg
image_238.jpg
image_239.jpg
image_240.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Βραυρώνας.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017