Παρακτιο Ελος Ψαθας Βιλιων

Αττικής
Μάνδρας - Ειδυλλίας
GR300418000
454,59
Marine/Costal
2017
38°6'32''N 23°13'6''E
Εξαγωγή σε PDF
image_333.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Ψάθας Βιλίων βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της Αττικής, στον Κορινθιακό κόλπο και ανήκει στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Ο υγρότοπος εκτείνεται στις απολήξεις του όρους Πατέρα κατά μήκος της ακτογραμμής του Κόλπου της Ψάθας και καταλαμβάνει έκταση περίπου 455 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Τροφοδοτείται από υπόγεια ύδατα και από εισροές από τη θάλασσα. Μικρά ρέματα με εποχική ροή εκβάλλουν στον υγρότοπο κατά τη διάρκεια ραγδαίων βροχοπτώσεων. Διατρέχεται από μία τάφρο γλυκού νερού και καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος από καλαμώνες, ενώ μια ελώδης έκταση δημιουργείται στο βόρειο άκρο. Παλαιότερα (1950 – 1953) επιχειρήθηκε αποστράγγιση της περιοχής χωρίς επιτυχία, κυρίως λόγω της συνεχούς εισροής υδάτων από τη θάλασσα, αλλά και υπογείως. Το Παράκτιο Έλος Ψάθας Βιλίων βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Sp - Μόνιμα υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Ss - Εποχικά υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
1410
72Α0
1420
Χλωρίδα
Phragmites australis
Juncus acutus
Juncus maritimus
Arundo donax
Elymus farctus
Cynanchum acutum
Πανίδα
Dryomys nitedula
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Tadarida teniotis
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Alcedo atthis
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cettia cetti
Circaetus gallicus
Corvus corone cornix
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Larus ridibundus
Miliaria calandra
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Otus scops
Parus lugubris
Parus major
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos

Αξίες & Υπηρεσίες

Εκφόρτιση υπογείων νερών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
402.ασυνεχής αστικοποίηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_333.jpg
image_334.jpg
image_335.jpg
image_336.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Ψάθας Βιλίων.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017