Εσωτερικο Ελος Λουτρου Σπατων

Αττικής
Σπάτων - Αρτέμιδας
GR300417000
143,93
Unknown
2017
37°58'2''N 23°57'2''E
Εξαγωγή σε PDF
image_342.jpg

Περιγραφή

Το Εσωτερικό Έλος Λουτρού Σπάτων βρίσκεται πλησίον του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ""Ελευθέριος Βενιζέλος"", του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και καταλαμβάνει έκταση περίπου 144 στρ. (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017). Πρόκειται για εποχικώς πλημμυριζόμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Κατά θέσεις παρατηρείται αναγέννηση Tamarix και υπάρχουν διάσπαρτοι καλαμώνες με Phragmites australis. Το Εσωτερικό Έλος Λουτρού Σπάτων βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Σημειώνεται ότι κρίνεται αναγκαία μελέτη αποκατάστασης του υγροτόπου πριν την οριοθέτηση.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Ts - Εποχικές λιμνούλες γλυκού νε ρού (μικρότερες των 80 στρεμμάτων) και εποχικά έλη γλυκού νερού, των οποίων ο πυθμένας αποτελείται από ανόργανα υλικά.
Τύποι Οικοτόπων
72Α0
Χλωρίδα
Phragmites australis
Silybum marianum
Tamarix sp.
Πανίδα
Testudo marginata
Emys orbicularis
Podarcis erhardii
Lacerta trilineata
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Telescopus fallax
Elaphe situla
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter brevipes
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya nyroca
Bubulcus ibis
Buteo buteo
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Columba livia
Coracias garrulus
Corvus corax
Corvus corone cornix
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco eleonorae
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinago media
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Glareola pratincola
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hippolais olivetorum
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Lanius senator
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Lymnocryptes minimus
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Pandion haliaetus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Podiceps nigricollis
Porzana parva
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Sterna caspia
Sterna hirundo
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia melanocephala
Sylvia nisoria
Tachybaptus ruficollis
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Upupa epops
Vanellus spinosus
Vanellus vanellus

Αξίες & Υπηρεσίες

Εμπλουτισμός των υπογείων υδροφορέων
Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 5.Εξαφάνιση μίας ή περισσοτέρων υγροτοπικών αξιών
243.χρήση παγίδων και δηλητηρίων, λαθροθηρία 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_342.jpg
image_343.jpg
image_344.jpg
image_345.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εσωτερικό Έλος Λουτρού Σπάτων.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017