Παρακτιο Ελος Λουτσας Αρτεμιδας

Αττικής
Σπάτων - Αρτέμιδας
GR300416000
215,52
Marine/Costal
2017
37°59'12''N 24°1'11''E
Εξαγωγή σε PDF
image_152.jpg

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Λούτσας Αρτέμιδας βρίσκεται στην Ανατολική Αττική και ανήκει στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Καταλαμβάνει έκταση περίπου 216 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 201). Είναι ένας ρηχός παράκτιος υγρότοπος με υφάλμυρα επιφανειακά νερά, ελώδη βλάστηση και ταμαρικώνες, ο οποίος τροφοδοτείται από κατακρημνίσματα, υπόγειες πηγές και εισροή θαλάσσιων υδάτων μετά από ανέμους. Η υδάτινη επιφάνεια χαρακτηρίζεται από μεγάλη κάλυψη από το υδρόβιο μακρόφυτο Ruppia sp. Στις όχθες αναπτύσσονται πυκνοφυτείες από αρμυρίκια (Tamarix) (τύπος οικοτόπου 92D0) και βλάστηση αλόφιλων λοχμών με Sarcocornia perennis (τύπος οικοτόπου 1420). Περιμετρικά εντοπίζονται καλαμώνες με Phragmites australis και λόχμες με Juncus acutus. Το Παράκτιο Έλος Λούτσας Αρτέμιδας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Β' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Sp - Μόνιμα υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Τύποι Οικοτόπων
92D0
72Α0
1150
1410
1420
Χλωρίδα
Juncus acutus
Malva sylvestris
Piptatherum miliaceum
Plantago crassifolia
Polypogon monspeliensis
Sarcocornia perennis
Tamarix sp.
Πανίδα
Bufo viridis
Testudo marginata
Ophisaurus apodus
Chalcides ocellatus
Ablepharus kitaibelii
Eryx jaculus
Elaphe situla
Canis aureus
Eptesicus serotinus
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Asio otus
Aythya ferina
Aythya nyroca
Buteo buteo
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Casmerodius albus
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Coccothraustes coccothraustes
Columba palumbus
Corvus corone cornix
Coturnix coturnix
Cygnus olor
Egretta garzetta
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Glareola pratincola
Himantopus himantopus
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius senator
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Limicola falcinellus
Limosa limosa
Locustella luscinioides
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Otus scops
Parus major
Passer domesticus
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola
Podiceps nigricollis
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_152.jpg
image_153.jpg
image_154.jpg
image_155.jpg
image_156.jpg
image_157.jpg
image_158.jpg
image_159.jpg
image_160.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Λούτσας Αρτέμιδας.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017