Εκβολη Ρεματος Ραφηνας

Αττικής
Ραφήνας - Πικερμίου
GR300414000
59,05
Marine/Costal
2017
38°1'9''N 24°0'52''E
Εξαγωγή σε PDF
image_41.jpg

Περιγραφή

Η Εκβολή Ρέματος Ραφήνας βρίσκεται στην Ανατολική Αττική στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. Ο μικρός αυτός υγρότοπος απαντά εντός του αστικού ιστού της Ραφήνας (τμήμα του είναι εγκιβωτισμένο) και καταλαμβάνει έκταση περίπου 59 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στο ρέμα Ραφήνας συμβάλλουν τα ρέματα Καλλιτεχνούπολης, Αγίας Παρασκευής, Σπάτων, Γέρακα, Λεονταρίου, Βακαλόπουλου, ο Βαλανάρης, το Λυκόρεμα, καθώς και η εκτροπή του άνω ρου του Ποδονίφτη. Η κοίτη του ρέματος έως και περίπου 120 μ από την εκβολή είναι εγκιβωτισμένη. Στην κοίτη υπάρχει ποικιλία υδρόφιλων φυτών, ωστόσο έντονη είναι και η παρουσία των ανθρωπόφιλων-νιτρόφιλων ειδών. Η φυσική υγροτοπική βλάστηση στην εκβολή του ρέματος είναι συρρικνωμένη καθώς η περιοχή έχει εκχερσωθεί. Στη βόρεια όχθη της εκβολής έχει κατασκευαστεί υπαίθριο πάρκινγκ υπερκαταστήματος και στη νότια υπάρχει το πάρκο της πλατείας Καραμανλή. Το ρέμα Ραφήνας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Επίσης, χαρακτηρίζεται και ως ""Ρέμα ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος"" (Φ.Ε.Κ. 281/Δ/23-3-1993). Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018, στην Εκβολή Ρέματος Ραφήνας, απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
72Α0
Χλωρίδα
Ailanthus altissima
Arundo donax
Berula erecta
Cichorium intybus
Daucus carota
Dittrichia viscosa
Ficus carica
Foeniculum vulgare
Frankenia hirsuta
Nasturtium officinale
Nicotiana glauca
Phragmites australis
Plantago major
Polypogon monspeliensis
Populus alba
Salsola soda
Sparganium erectum
Tamarix sp.
Typha sp.
Xanthium strumarium
Πανίδα
Eryx jaculus
Eptesicus serotinus
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anas penelope
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Casmerodius albus
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Corvus corone cornix
Cygnus olor
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Hieraaetus pennatus
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Lymnocryptes minimus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Pica pica
Pluvialis squatarola
Porzana pusilla
Rallus aquaticus
Riparia riparia
Serinus serinus
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Tringa glareola
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
421.απόρριψη οικιστικών αποβλήτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PCA.Χημική ρύπανση ως ατύχημα/μεμονωμένο γεγονός 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
600.Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
830.Διευθέτηση υδατορευμάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
L.ΜΕΙΩΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_41.jpg
image_42.jpg
image_43.jpg
image_44.jpg
image_45.jpg
image_46.jpg
image_47.jpg
image_48.jpg
image_49.jpg
image_50.jpg
image_51.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εκβολή Ρέματος Ραφήνας.jpg Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017