Παρακτιο Ελος Μπρεξιζας

Αττικής
Μαραθώνος
GR300413000
392,40
Marine/Costal
2017
38°6'7''N 23°58'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Περιγραφή

Το Παράκτιο Έλος Μπρεξίζας βρίσκεται στη Βορειοανατολική Αττική (Δήμος Μαραθώνα) με ένα μεγάλο μέρος του να ανήκει στο δημόσιο κτήμα της πρώην Αμερικανικής Βάσης Ν. Μάκρης. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 392 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στο έλος εισρέουν ύδατα από την πηγή Μάτι, καθώς και από μικρά ρέματα της περιοχής. Το έλος αποστραγγίστηκε με την κατασκευή μεγάλης τάφρου που οδηγούσε τα νερά της πηγής Μάτι και τα στάσιμα νερά του έλους στη θάλασσα (1931). Στην περιοχή έλαβαν χώρα και άλλα στραγγιστικά έργα, που περιόρισαν το έλος στον χώρο ανάντη του αρχαιολογικού χώρου της Μπρεξίζας. Το Παράκτιο Έλος Μπρέξιζας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Τμήμα της περιοχής αποτελεί αρχαιολογικό χώρο (Ζώνες Προστασίας Α’ και Β’ Αρχαιολογικού Χώρου Μπρεξίζας (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/36205/π.ε./1873/27-1-1992, ΦΕΚ 112/Β/21-2-1992 & ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/23646/30-10-2002, ΦΕΚ 1117/Δ/19-12-2002). Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Sp - Μόνιμα υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
M - Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή όλο το έτος (περιλαμβάνει καταρράχτες).
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
1410
72Α0
Χλωρίδα
Blackstonia perfoliata
Centaurium tenuiflorum
Cynanchum acutum
Cynodon dactylon
Dittrichia viscosa
Lotus cytisoides
Phragmites australis
Schoenus nigricans
Tamarix sp.
Πανίδα
Ophisaurus apodus
Chalcides ocellatus
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Vipera ammodytes
Mauremys rivulata
Tadarida teniotis
Canis aureus
Dryomys nitedula
Eptesicus serotinus
Lutra lutra
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anthus pratensis
Apus apus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Asio otus
Athene noctua
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cettia cetti
Circus aeruginosus
Cisticola juncidis
Corvus corone cornix
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Hippolais icterina
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius senator
Larus ridibundus
Locustella luscinioides
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Nycticorax nycticorax
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Plegadis falcinellus
Porzana parva
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia melanocephala
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Αλιευτική
Βιολογική
Πολιτιστική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
420.Απορρίψεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
440.Αποθήκευση υλικών 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
501.μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EU.Αύξηση δυνατοτήτων για τουρισμό/αναψυχή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
H.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Ζώνες Προστασίας Α’ και Β’ Αρχαιολογικού Χώρου Μπρεξίζας.

Πηγές

3η Εθνική Έκθεση εφαρμογής του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43 - Δεδομένα ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Περίοδος Αναφοράς 2007-14. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 2017. Απογραφή ορνιθοπανίδας στους υγροτόπους της Αττικής. Μαργώνη, Σ. (2006). Έρευνα των περιβαλλοντικών διεργασιών εξέλιξης των υγροτόπων και της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Ολόκαινο με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας. Περδικάκη, Μ. (2016). Εννοιολογικό υδρογεωλογικό μοντέλο κοκκιώδους παράκτιου υδροφορέα: Η περίπτωση του Μαραθώνα Αττικής. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αθήνα. Τζάλη, Μ., Προμπονάς, Ν. και Fric, J. (2013) Τα πουλιά των υγροτόπων της Αττικής. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στους Υγροτόπους της Αττικής. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αθήνα. Σελ. 72.

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Μπρέξιζας.jpg Επιστημονική οριοθέτηση, ΕΚΒΥ 2017