Παρακτιος Υγροτοπος Σχινια Μαραθωνα

Αττικής
Μαραθώνος
GR300412000
7372,98
Unknown
2017
38°8'55''N 24°1'47''E
Εξαγωγή σε PDF
image_328.jpg

Περιγραφή

Ο Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής και ανήκει στο Δήμο Μαραθώνα (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη). Είναι ο μεγαλύτερος παράκτιος υγρότοπος της Αττικής, με έκταση περίπου 7.373 στρ. (Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017). Αποτελεί την ζώνη απολύτου προστασίας Α1 του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνιστά ένα σύνθετο υδρολογικό σύστημα με εισροές από τη Μακαρία πηγή, από κατακρημνίσματα και από τη θάλασσα. Συντίθεται από μωσαϊκό οικοτόπων περιλαμβάνοντας καλαμώνες, αλμυρά έλη, υγρά λιβάδια, και το παράκτιο δάσος με χαλέπιο πεύκη και κουκουναριά, ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Η ύπαρξη αξιόλογου αναπαραγόμενου και διαχειμάζοντος πληθυσμού της Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) και ο μεγάλος αριθμός μεταναστευτικών πτηνών καθιστούν την περιοχή διεθνούς σημασίας. Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο με πέντε ζώνες – περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και τμήμα της ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) βάσει του ΦΕΚ 395/Δ/03-07-2000. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-11) τμήμα της χαρακτηρίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
H - Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού.
Y - Πηγές γλυκού νερού, οάσεις.
E - Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες (περιλαμβάνει αμμοθηνικά συστήματα και υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών)
Τύποι Οικοτόπων
1410
1420
1310
92D0
3140
3150
3260
3290
1210
2110
2260
2230
Χλωρίδα
Juncus maritimus
Juncus heldreichianus
Aster tripolium
Scirpoides holoschoenoides
Scirpus litoralis
Bolboschoenus marotimus
Puccinelia distans
Plantago crassifolia
Sarcocornia perennis
Arthrocnemum macrostachyum
Limonium virgatum
Centaurium spicatum
Suaeda vera
Salsola soda
Atriplex portulacoides
Cressa cretica
Spergularia salina
Phragmites australis
Typha angustifolia
Tamarix hampeana
Potamogeton nodosus
Potamogeton pectinatus
Herniaria hirsuta
Salsola kali
Cyperus capitatus
Elymus farctus
Sporobolus pungens
Cakile maritima
Matthiola tricuspidata
Nasturtium officinale
Medicago marina
Eryngium maritimum
Πανίδα
Hyla arborea
Testudo hermanni
Emys orbicularis
Ophisaurus apodus
Chalcides ocellatus
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Vipera ammodytes
Mauremys rivulata
Elaphe situla
Tadarida teniotis
Canis aureus
Dryomys nitedula
Eptesicus serotinus
Lutra lutra
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Accipiter brevipes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser anser
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Aquila clanga
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Asio otus
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Bucephala clangula
Buteo buteo
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calonectris diomedea
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Casmerodius albus
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Cisticola juncidis
Clamator glandarius
Coccothraustes coccothraustes
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone cornix
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Egretta garzetta
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco eleonorae
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula parva
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Gavia arctica
Glareola pratincola
Grus grus
Gyps fulvus
Himantopus himantopus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rupestris
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius minor
Lanius senator
Larus audouinii
Larus fuscus
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Limicola falcinellus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Lymnocryptes minimus
Merops apiaster
Miliaria calandra
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla citreola
Motacilla flava
Muscicapa striata
Netta rufina
Numenius arquata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Pandion haliaetus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Porzana parva
Porzana porzana
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Sitta neumayer
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Upupa epops
Vanellus spinosus
Vanellus vanellus

Αξίες & Υπηρεσίες

Εκφόρτιση υπογείων νερών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών
Αλιευτική
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
440.Αποθήκευση υλικών 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
600.Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EU.Αύξηση δυνατοτήτων για τουρισμό/αναψυχή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
853.διαχείριση της στάθμης νερού 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EW.Αύξηση της αξίας για την άγρια ζωή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Σχινιά- Μαραθώνα
GR02 - Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Υγρότοπος Σχινιά
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) Εθνικό Πάρκο Σχινιά- Μαραθώνα

Εικόνες

image_328.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιος Υγρότοπος Σχινιά Μαραθώνα.jpg Χαρτογράφηση ΕΚΒΥ, 2017