Τεχνητη Λιμνη Μαραθωνα

Αττικής
Μαραθώνος
GR300411000
2864,13
Unknown
2017
38°10'26''N 23°53'28''E
Εξαγωγή σε PDF
image_258.jpg

Περιγραφή

Η τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα βρίσκεται στη ΒΑ Αττική (Δήμος Μαραθώνα και Ωρωπού) και δημιουργήθηκε το 1931 με την ανέγερση φράγματος στη συμβολή των χειμάρρων Χάραδρου (ή Οινόης) και Βαρνάβα με σκοπό την υδροδότηση της Αθήνας. Αποτελεί βοηθητική πηγή υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ. Το 1959 η λίμνη συνδέθηκε με παροχή από τη λίμνη Υλίκη για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες., Άλλα ρέματα ή χείμαρροι που εκβάλλουν στον ταμιευτήρα είναι του Αγίου Στεφάνου, της Σταμάτας κ.ά. Το μέγιστο βάθος της φτάνει τα 54 μέτρα και η μέγιστη χωρητικότητά της τα 41 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η τεχνητή λίμνη καταλαμβάνει έκταση 2.860 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Επιπλέον της αποθήκευσης νερού για ύδρευση, η τεχνητή λίμνη προσφέρει επίσης στον άνθρωπο υπηρεσίες αντιπλημμυρικής προστασίας, κυρίως στις κατάντη περιοχές. Το λιμναίο οικοσύστημα βελτιώνει το τοπικό μικροκλίμα και αποτελεί σημαντικό πόλο αναψυχής. Έχει βιολογική, επιστημονική και εκπαιδευτική αξία. Σε τμήματα των οχθών της τεχνητής λίμνης φύονται καλάμια Phragmites australis. Επίσης στις όχθες της λίμνης εντοπίζεται πυκνή θαμνώδης βλάστηση από Quercus coccifera, Arbutus unedo, Genista acanthoclada, Pistacia lentiscus, Cistus creticus, Cistus salvifolius, Hypericum empetrifolium. Στις όχθες υπάρχουν επίσης φυτεύσεις με πλατάνια και ευκάλυπτους. Πλησίον της τεχνητής λίμνης ασκούνται η γεωργία, η κτηνοτροφία, και δραστηριότητες αναψυχής. Η Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Α' Προτεραιότητας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014). Περιλαμβάνεται στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης υδάτων (ΚΥΑ 14384/2011). Η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της λίμνης Μαραθώνα προστατεύεται από την Υπουργική Απόφαση Α5/2280/13-12-83 (ΦΕΚ 720/Β/13.12.83) για την «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις». Μεγάλο τμήμα της υπάγεται επίσης, στις ζώνες προστασίας του ορεινού όγκου της Πεντέλης (ΦΕΚ 775Δ/1988). Εκκρεμεί η θεσμική οριοθέτηση της Τεχνητής Λίμνης Μαραθώνα σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν 3937/2011 άρθρα 13 και 20).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
6 - Περιοχές αποθήκευσης νερού (ταμιευτήρες) που δημιουργούνται με φράγματα ή άλλα εμπόδια της ροής νερού ή εκσκαφές (γενικά πάνω από 80 στρέμματα).
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Ophisaurus apodus
Chalcides ocellatus
Eryx jaculus
Elaphe quatuorlineata
Vipera ammodytes
Elaphe situla
Mauremys rivulata
Canis aureus
Dryomys nitedula
Eptesicus serotinus
Lutra lutra
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Tadarida teniotis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Athene noctua
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coccothraustes coccothraustes
Coracias garrulus
Corvus corone cornix
Cuculus canorus
Egretta garzetta
Emberiza caesia
Emberiza cirlus
Emberiza melanocephala
Erithacus rubecula
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius senator
Larus fuscus
Larus ridibundus
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus caeruleus
Parus lugubris
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Εμπλουτισμός των υπογείων υδροφορέων
Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Υδρευτική / Αρδευτική / Υδροηλεκτρική
Βιολογική
Πολιτιστική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
230.Θήρα 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
609.άλλες αθλητικές/τουριστικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EU.Αύξηση δυνατοτήτων για τουρισμό/αναψυχή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών
840.Πλημμυρισμός 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
ES.Αύξηση της ικανότητας παροχής νερού 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών
853.διαχείριση της στάθμης νερού 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
ES.Αύξηση της ικανότητας παροχής νερού 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Ορεινές ζώνες προστασίας Πεντέλης (εκτός καταλόγου)

Πηγές

3η Εθνική Έκθεση εφαρμογής του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43 - Δεδομένα ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Περίοδος Αναφοράς 2007-14. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 2017. Απογραφή ορνιθοπανίδας στους υγροτόπους της Αττικής. Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4277. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. Σ. (2013). Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ξανθάκης, Μ. (2011). Η μελέτη της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Διδακτορική Διατριβή. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Αθήνα. Μαργώνη, Σ. (2006). Έρευνα των περιβαλλοντικών διεργασιών εξέλιξης των υγροτόπων και της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Ολόκαινο με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας. Δήμος Μαραθώνα: Λίμνη Μαραθώνα.

Εικόνες

image_258.jpg
image_259.jpg
image_260.jpg
image_261.jpg
image_262.jpg
image_263.jpg
image_264.jpg
image_265.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα.jpg Επιστημονική οριοθέτηση, ΕΚΒΥ 2017