Παρακτιο Ελος Αγιων Αποστολων

Αττικής
Ωρωπού
GR300410000
136,71
Marine/Costal
2017
38°17'51''N 23°54'30''E
Εξαγωγή σε PDF
image_102.jpg

Περιγραφή

"Η περιοχή βρίσκεται στη βόρεια Αττική και διοικητικά ανήκει στον Δήμο Ωρωπού. Η έκταση που καταλαμβάνει το έλος είναι 140 στρ. περίπου (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Στο έλος εκβάλλει ρέμα συνεχούς ροής. Ο υγρότοπος των Αγ. Αποστόλων εκτείνεται στη θέση όπου οι υφάλμυρες πηγές του Καλάμου εκφορτίζουν τα ύδατα από τη βόρεια Πάρνηθα στο Ν. Ευβοϊκό κόλπο. Η βλάστηση κυριαρχείται από πυκνό καλαμώνα με Phragmites australis (τύπος οικοτόπου 72Α0) και θύλακες με θαμνώδη βλάστηση. Στην ευρύτερη περιοχή επικρατεί η αστική χρήση με συνεχή δόμηση (οικισμός Αγ. Αποστόλων). Το Παράκτιο Έλος Αγίων Αποστόλων έχει χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Α' Προτεραιότητας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014). Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Sp - Μόνιμα υφάλμυρα, αλμυρά ή αλκαλικά έλη/λιμνούλες (μικρότερες των 80 στρεμμάτων).
Zk(b) - Καρστικά και άλλα υπόγεια υδρολογικά συστήματα, εσωτερικά.
Τύποι Οικοτόπων
72Α0
Χλωρίδα
Arundo donax
Cynanchum acutum
Cynodon dactylon
Phragmites australis
Tamarix sp.
Πανίδα
Tadarida teniotis
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Buteo buteo
Cettia cetti
Phalacrocorax carbo
Sylvia atricapilla

Αξίες & Υπηρεσίες

Εκφόρτιση υπογείων νερών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_102.jpg
image_103.jpg
image_104.jpg
image_105.jpg
image_106.jpg
image_107.jpg
image_108.jpg
image_109.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Παράκτιο Έλος Αγίων Αποστόλων.jpg Επιστημονική οριοθέτηση, ΕΚΒΥ 2017