Λιμνοθαλασσα Ωρωπου

Αττικής
Ωρωπού
GR300409120
775,02
Marine/Costal
2017
38°20'4''N 23°46'23''E
Εξαγωγή σε PDF
image_78.jpg

Περιγραφή

Η λιμνοθάλασσα Ωρωπού βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, στον Δήμο Ωρωπού και καταλαμβάνει έκταση περίπου 775 στρ. (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Είναι ρηχή και χωρίζεται από τη θάλασσα με μία στενή λωρίδα γης η οποία είναι ανοιχτή και επιτρέπει την επικοινωνία με τη θάλασσα. Στο ΝΑ τμήμα του υγροτόπου εκτείνονται εποχιακώς κατακλυζόμενα αλοέλη. Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Ωρωπού αναπτύσσεται αλοφυτική βλάστηση (τύπος οικοτόπου 1420) η οποία προς το εσωτερικό αναμιγνύεται με βλάστηση των μεσογειακών αλίπεδων (τύπος οικοτόπου 1410) που χαρακτηρίζεται από τα είδη Elytrigia elongata και Juncus subulatus. Η βλάστηση στην παραλιακή ζώνη ανατολικά είναι κατακερματισμένη από τις συχνές διαβάσεις οχημάτων. Προς τη χέρσο αντικαθίσταται από βλάστηση, η οποία κυριαρχείται από το υγροτοπικό αγρωστώδες Elytrigia elongata. Στα όρια με τον οικισμό, η υγροτοπική βλάστηση εμφανίζεται ιδιαίτερα υποβαθμισμένη με έντονη την παρουσία ειδών που είναι ανθεκτικά σε διαταραχές. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 180 είδη πτηνών, πολλά από τα οποία είναι μεταναστευτικά. Η λιμνοθάλασσα του Ωρωπού εμφανίζει αξιόλογη βιολογική ποικιλότητα. Η λιμνοθάλασσα συμβάλλει στη συγκράτηση του εδάφους της ακτής, ώστε να εμποδίζεται η διαβρωτική δράση των κυμάτων και προστατεύει την οικιστική ζώνη στα ανάντη της από τα ύδατα της θάλασσας κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός μέσω της ικανότητάς της να αποθηκεύει και να ανακόπτει τα ανερχόμενα ύδατα και αφετέρου μέσω της παροχέτευσής τους στη συνέχεια προς τη θάλασσα μέσω του διαύλου της. Προσφέρει δυνατότητες βόσκησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας. Εντός των ορίων της περιοχής ασκείται η βόσκηση, η θήρα, αναψυχικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενώ στην παραλιακή ζώνη παρατηρείται κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Εξωτερικά των ορίων του υγροτόπου ασκούνται η γεωργία και η κτηνοτροφία με τις αντίστοιχες υποδομές, και υπάρχουν και χώροι αποθήκευσης υλικών. Πλησίον του υγροτόπου βρίσκεται ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος με αραιή οικιστική δόμηση. Η Λιμνοθάλασσα Ωρωπού με την Εκβολή Ασωπού έχουν χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Α' Προτεραιότητας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014). Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
J - Υφάλμυρες έως αλμυρές λιμνοθάλασσες με μία ή περισσότερες,σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα.
Τύποι Οικοτόπων
1410
1420
72Α0
Χλωρίδα
Arthrocnemum macrostachyum
Arundo donax
Juncus subulatus
Phragmites australis
Puccinellia festuciformis
Sarcocornia perennis
Tamarix sp.
Πανίδα
Aphanius fasciatus
Tadarida teniotis
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya nyroca
Bubulcus ibis
Bucephala clangula
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Casmerodius albus
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chlidonias leucopterus
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Cisticola juncidis
Corvus corone cornix
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cygnus olor
Egretta garzetta
Emberiza cirlus
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Glareola pratincola
Grus grus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius senator
Larus audouinii
Larus cachinnans
Larus canus
Larus fuscus
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Mergus serrator
Merops apiaster
Miliaria calandra
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Netta rufina
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Pandion haliaetus
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Porzana parva
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Upupa epops
Vanellus vanellus

Αξίες & Υπηρεσίες

Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών
Αλιευτική
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
210.Επαγγελματική αλιεία 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
440.Αποθήκευση υλικών 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
623.μηχανοκίνητα οχήματα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
AS.Απώλεια αισθητικής τοπίου 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
VS.Αλλαγή στη δομή της βλάστησης 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
930.Καταβύθιση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
WS.Διείσδυση θαλασσινού νερού 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
947.παλιρροϊκό κύμα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
EF.Αύξηση της ικανότητας προστασίας από φυσικές απειλές 7.Σημαντική βελτίωση των υγροτπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

image_78.jpg
image_79.jpg
image_80.jpg
image_81.jpg
image_82.jpg
image_83.jpg
image_84.jpg
image_85.jpg
image_86.jpg
image_87.jpg
image_88.jpg
image_89.jpg
image_90.jpg
image_91.jpg
image_92.jpg
image_93.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Εκβολή Ασωπού Λιμνοθάλασσα Ωρωπού.jpg Επιστημονική οριοθέτηση, ΕΚΒΥ 2017