Εκβολη Ποταμου Ασωπου

Αττικής
Ωρωπού
GR300409110
394,59
Marine/Costal
2017
38°20'5''N 23°44'33''E
Εξαγωγή σε PDF
image_33.jpg

Περιγραφή

Ο ποταμός Ασωπός διατρέχει την Αττική και τη Βοιωτία (εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας -EL07Η) και εκβάλλει στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο σχηματίζοντας υγροτοπικό οικοσύστημα έκτασης περίπου 390 στρ (Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η εκβολή του Ασωπού ανήκει στον Δήμο Ωρωπού (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτης) στην Ανατολική Αττική. Η βλάστηση του υγροτόπου χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του πολυετούς αλόφυτου Sarcocornia perennis που αντιστοιχεί στον τύπο οικοτόπου 1420 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Σποραδικά εμφανίζονται συστάδες που χαρακτηρίζονται από τα είδη υψηλών βούρλων Juncus maritimus και J. acutus που ανήκουν στον τύπο οικοτόπου 1410. Ακόμη εντοπίζονται καλαμώνες με Phragmites australis (τύπος οικοτόπου 72Α0). Ο υγρότοπος του Ασωπού εμφανίζει ποικιλία ενδιαιτημάτων και ειδών φυτών και ζώων. Συμβάλλει στη σταθεροποίηση της ακτογραμμής και προσφέρει δυνατότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας. Δυτικά της εκβολής, τμήμα του υγροτοπικού οικοσυστήματος έχει επιχωματωθεί και διαμορφωθεί σε χώρο στάθμευσης. Ανατολικά, και έως τη λιμνοθάλασσα Ωρωπού, παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη. Στις εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν οικοδομηθεί εμφανίζονται συστάδες από βλάστηση του τύπου οικοτόπου 1410 συχνά και σε μίξη με είδη ανθεκτικά σε διαταραχές. Εντός των ορίων της περιοχής εντοπίζονται αναψυχικές και τουριστικές δραστηριότητες, απόθεση απορριμμάτων και ανενεργών υλικών, και έχουν λάβει χώρα έργα διευθέτησης της κοίτης. Τμήμα του εκβολικού οικοσυστήματος είναι περιφραγμένο και βρίσκεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες διαχείρισης εντός στρατιωτικής έκτασης. Αποτέλεσμα της περίφραξης και του περιορισμού της πρόσβασης είναι η βλάστηση στην περιοχή αυτή να βρίσκεται σε καλή κατάσταση διατήρησης. Πλησίον της εκβολής υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις. Εξωτερικά των ορίων του υγροτόπου ασκούνται βιομηχανικές δραστηριότητες, γεωργία, κτηνοτροφία. Η αστική και παραθεριστική χρήση στην ευρύτερη περιοχή (συνεχής αστική δόμηση – οικισμός Χαλκούτσι) οδηγούν σταδιακά σε κατακερματισμό και υποβάθμιση της βλάστησης και απώλεια ενδιαιτημάτων ειδών. Στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού παρατηρείται σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα και όπως αναφέρεται στην 1η αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας «από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει ότι η υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις των βιομηχανιών δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 20488/2010, ενώ αστοχία παρατηρείται ανά κλάδο αλλά και στο σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων, σε συμβατικούς και μη συμβατικούς ρύπους». Επιπρσθέτως, η λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού αποτελεί αναγνωρισμένη ευπρόσβλητη περιοχή σε νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης με βάση την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Η Εκβολή Ασωπού με τη Λιμνοθάλασσα Ωρωπού έχουν χαρακτηριστεί ως υγρότοπος Α' Προτεραιότητας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014). Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
F - Εκβολικά ύδατα: τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα.
Τύποι Οικοτόπων
1410
1420
72Α0
Χλωρίδα
Arthrocnemum macrostachyum
Halimione portulacoides
Hordeum marinum
Juncus acutus
Limonium virgatum
Phalaris brachystachys
Phragmites australis
Piptatherum miliaceum
Puccinellia festuciformis
Sarcocornia perennis
Tamarix sp.
Πανίδα
Aphanius fasciatus
Tadarida teniotis
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Athene noctua
Aythya ferina
Bubulcus ibis
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Casmerodius albus
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chlidonias leucopterus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cisticola juncidis
Corvus corone cornix
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cygnus olor
Egretta garzetta
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Glareola pratincola
Grus grus
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Hippolais icterina
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Lanius senator
Larus fuscus
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Limosa lapponica
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Mergus serrator
Merops apiaster
Miliaria calandra
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Netta rufina
Numenius arquata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Pandion haliaetus
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Serinus serinus
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Upupa epops

Αξίες & Υπηρεσίες

Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων
Κατακράτηση ιζημάτων και άλλων ουσιών
Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
130.Άρδευση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
WGT.Πτώση υδροφόρου ορίζοντα 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
140.Βόσκηση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
400.Αστικές ζώνες, κατοικίες 3.Εντός και εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
422.απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PCC.Χρόνια χημική ρύπανση 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
490.Άλλες δραστηριότητες αστικοποίησης, βιομηχανοποίησης και συναφείς δραστηριότητες 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
504.λιμένας 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PCA.Χημική ρύπανση ως ατύχημα/μεμονωμένο γεγονός 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
701.ρύπανση υδάτων 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PCC.Χρόνια χημική ρύπανση 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
910.Προσχώσεις 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
ED.Αύξηση της ικανότητας απομάκρυνσης/κατακράτησης ιζημάτων 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών
EW.Αύξηση της αξίας για την άγρια ζωή 6.Μερική βελτίωση των υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Πηγές

3η Εθνική Έκθεση εφαρμογής του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43 - Δεδομένα ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Περίοδος Αναφοράς 2007-14. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 2017. Απογραφή ορνιθοπανίδας στους υγροτόπους της Αττικής. ΕΚΒΥ (2010) Λειτουργίες και αξίες του ποταμού Ασωπού και της λιμνοθάλασσας Ωρωπού - Προκαταρκτική ανάλυση, ∆εκέµβριος 2010. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009) Hμερίδα με θέμα: "Η κατάσταση στον Ασωπό" που διεξήχθη στις 1/5/2009. ΥΠΕΝ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Σχέδιο Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2009) Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού - Προτάσεις αντιμετώπισής του. Αθήνα. Δημαράς, Α. (2010) Αποτίμηση του κόστους ρύπανσης του Ασωπού ποταμού. Bachelor Thesis. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλευτικής.

Εικόνες

image_33.jpg
image_34.jpg
image_35.jpg
image_36.jpg
image_37.jpg
image_38.jpg
image_39.jpg
image_341.jpg