Λιμνοθαλασσα Ψηφτας Μεθανων

Λιμνοθάλασσα Βαλάριο
Αττικής
Τροιζηνίας
GR300320000
829,71
Marine/Costal
2017
37°31'46''N 23°20'22''E
Εξαγωγή σε PDF
image_0.jpg

Περιγραφή

Η Λιμνοθάλασσα Ψήφτας Μεθάνων βρίσκεται στα νότια του κόλπου της Επιδαύρου. Ανήκει στον Δήμο Τροιζηνίας (Διοικητική Διαίρεση Καλλικράτη) και καταλαμβάνει έκταση περίπου 830 στρ. (χερσαία έκταση: Επιστημονική Οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017). Η τροφοδοσία της γίνεται κυρίως από τον χείμαρρο Διαβολογέφυρο, αλλά και από εισροές της θάλασσας μέσω τεχνητού διαύλου. Όταν ο τεχνητός δίαυλος ανοίγει, τα νερά εξέρχονται προς τη θάλασσα με αποτέλεσμα να περιορίζεται η έκταση της ελεύθερης υδάτινης επιφάνειας της λιμνοθάλασσας και να αποκαλύπτονται εκτάσεις αλίπεδων. Στην αλοφυτική βλάστηση κυριαρχεί το πολυετές αλόφυτο Sarcocornia perennis (τύπος οικοτόπου 1420), ενώ σποραδικά εμφανίζονται αραιές συστάδες με αρμυρίκια (Tamarix spp). Στα βόρεια, σε μωσαϊκό με τις αλόφιλες λόχμες, εμφανίζονται αλίπεδα με είδη βούρλων (Juncus spp, τύπος οικοτόπου 1410). Η γεωγραφική της θέση την καθιστά σημαντική για τα είδη πτηνών που χρησιμοποιούν τις ακτές του Κορινθιακού ως μεταναστευτικό διάδρομο. Τo υγροτοπικό οικοσύστημα της Λιμνοθάλασσας Ψήφτας έχει υψηλή βιολογική ποικιλότητα. Παρέχει υπηρεσίες στον άνθρωπο, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της ακτογραμμής, ενεργώντας ως «φίλτρο» καθαρισμού του νερού, προσφέροντας δυνατότητες αναψυχής, εκπαίδευσης και έρευνας. Εντός των ορίων υπάρχουν υποδομές αναψυχής, ενημερωτικές πινακίδες, παρατηρητήρια πουλιών και η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Εντός της περιοχής ασκείται η βόσκηση, η ερασιτεχνική αλιεία, η θήρα, και λαμβάνουν χώρα αναψυχικές δραστηριότητες. Πρόσφατα έγινε ανακατασκευή των θυροφραγμάτων στον δίαυλο επικοινωνίας με τη θάλασσα και πραγματοποιούνται συχνοί καθαρισμοί και εκβαθύνσεις. Στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου ασκούνται η γεωργία και η κτηνοτροφία. Απειλές για τον υγρότοπο θεωρούνται η χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στις παρακείμενες καλλιέργειες, η ρίψη σκουπιδιών, και η απώλεια ενδιαιτημάτων λόγω επέκτασης της γεωργίας. Η περιοχή εμπίπτει στο "Τοπίο εξαιρέτου φυσικού κάλλους" το οποίο έχει κηρυχθεί από το ΥπΠο (ΦΕΚ 849/Β/79) και περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη της Τροιζηνίας από τον Γαλατά έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος (στην οποία περιλαμβάνονται ο όρμος του Βυδίου, της Καλλονής, της Αγίας Άννας και η ακτή της Δρυόπης) και σε πλάτος που ορίζεται από την παραλία έως και τις κορυφογραμμές. Η Λιμνοθάλασσα Ψήφτας βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Α' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Από τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4559/2018 απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
J - Υφάλμυρες έως αλμυρές λιμνοθάλασσες με μία ή περισσότερες,σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα.
Τύποι Οικοτόπων
1150
1410
1420
72Α0
Χλωρίδα
Arthrocnemum macrostachyum
Arundo donax
Juncus maritimus
Juncus subulatus
Limonium virgatum
Phragmites australis
Sarcocornia perennis
Cynosurus echinatus
Πανίδα
Podarcis peloponnesiaca
Eryx jaculus
Vipera ammodytes
Coluber najadum
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Tadarida teniotis
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Actitis hypoleucos
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anthus pratensis
Ardea cinerea
Aythya ferina
Botaurus stellaris
Buteo buteo
Calidris alpina
Carduelis carduelis
Casmerodius albus
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cygnus olor
Egretta garzetta
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Fulica atra
Galerida cristata
Himantopus himantopus
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Motacilla alba
Muscicapa striata
Pandion haliaetus
Phalacrocorax carbo
Pica pica
Podiceps nigricollis
Rallus aquaticus
Sterna sandvicensis
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tringa glareola
Tringa totanus
Turdus philomelos

Αξίες & Υπηρεσίες

Απομάκρυνση - μετασχηματισμός θρεπτικών ουσιών
Στεροποίηση ακτογραμμής
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων
Ενδιαίτημα άγριων ειδών
Αναψυχή
Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών
Αλιευτική
Κτηνοτροφική / Λιβαδοπονική
Βιολογική

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

100.Καλλιέργεια 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
WS.Διείσδυση θαλασσινού νερού 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
110.Χρήση φυτοφαρμάκων 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PPC.Χρόνια ρύπανση από γεωργικά φάρμακα 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
120.Λίπανση 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
PFC.Χρόνια χρήση λιπασμάτων / ρύπανση από περίσσεια θρεπτικών ουσιών 3.Μερική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
140.Βόσκηση 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
170.Κτηνοτροφία 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
P.ΡΥΠΑΝΣΗ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
220.Ερασιτεχνική αλιεία 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 1.Καμία σημαντική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες
230.Θήρα 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
FP.Μείωση πληθυσμών ειδών πανίδας 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
430.Αγροτικές εγκαταστάσεις 2.Εκτός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών
502.δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HF.Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
690.Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού που δεν αναφέρονται ανωτέρω 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
V.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 2.Μερική επίδραση στις κυριώτερες υγροτοπικές αξίες αλλά όχι σημαντική
800.Επιχωματώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα και αποξηράνσεις, γενικά 1.Εντός των ορίων του υγροτόπου
Επιπτώσεις Κλίμακα
HL.Απώλεια ενδιαιτημάτων 4.Σημαντική υποβάθμιση των κυριωτέρων υγροτοπικών αξιών

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Τοπίο εξαιρέτου φυσικού κάλλους στην παραλιακή ζώνη της Τροιζηνίας από τον Γαλατά έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος

Εικόνες

image_0.jpg
image_1.jpg
image_2.jpg
image_62.jpg
image_63.jpg
image_64.jpg
image_65.jpg
image_66.jpg
image_67.jpg
image_68.jpg
image_69.jpg
image_70.jpg
image_71.jpg
image_72.jpg
image_73.jpg
image_74.jpg
image_75.jpg
image_76.jpg
image_77.jpg

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή
mapA3_Λιμνοθάλασσα Ψήφτας Μεθάνων.jpg Επιστημονική οριοθέτηση ΕΚΒΥ, 2017