Εσωτερικο Ελος Μαρκοπουλου

Αττικής
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
GR300456000
0,00
Unknown
2017
0°0'0''N 0°0'0''E
Εξαγωγή σε PDF

Περιγραφή

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον υγρότοπο. Βάσει του νέου ΡΣΑ (Φ.Ε.Κ. 156/Α/1-8-2014) εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα, ως Γ' Προτεραιότητας, για οριοθέτηση, εκπόνηση μελετών, χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης. Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Αττικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, αναφέρεται ως οικοσύστημα το οποίο έχει υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Motacilla alba
Otus scops
Parus major
Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Pica pica
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Troglodytes troglodytes
Turdus merula

Αξίες & Υπηρεσίες

Ενδιαίτημα άγριων ειδών

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR00 - Χωρίς καθεστώς προστασίας

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή